TRANSFORMÁCIA SYSTÉMU PORADENSTVA A PREVENCIE – 5-stupňový systém podpory

Systém poradenstva a prevencie platný od 1.1. 2023 si v tomto článku charakterizujeme podľa jednotlivých stupňov podpory. Prehľadnú charakteristiku si môžete pozrieť aj v priložených infografikách.

 

PODPORNÁ ÚROVEŇ 1.stupňa

Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec školy a školský podporný tím. Činnosti podpornej úrovne prvého stupňa zahŕňajú

 a) pedagogickú diagnostiku,

b) pedagogickú intervenciu,

c) výchovné poradenstvo,

d) kariérové poradenstvo,

e)rozvoj inkluzívneho vzdelávania,

f)prevenciu.

 (citované podľa Systém poradenstva a prevencie § 131 (2-6) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

„Podpornou úrovňou prvého stupňa rozumieme univerzálnu preventívno-výchovnú činnosť, ktorá sa poskytuje všetkým deťom a žiakom ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti.

Cieľom je zabezpečiť optimálne podmienky pre sociálno-emocionálny, kognitívny a osobnostný rozvoj dieťaťa/žiaka. Prostredníctvom úpravy obsahu, foriem a metód sa univerzálne preventívne aktivity a princípy implementujú do výchovy a vzdelávania, ktoré pričom sa zameriavajú na budovanie pozitívnej klímy a zdravých vzťahov v triede, nenásilnej vzájomnej komunikácie pocitov a potrieb, riešenie žiackych konfliktov, sledovanie pokroku detí/žiakov, udržiavanie motivácie, rozvoj prosociálneho správania a empatie, kongruencie, kariérového poradenstva.

Realizuje ju v triede každý pedagogický zamestnanec aktívnou spoluprácou so školským podporným tímom, školským špeciálnym pedagógom alebo odborným zamestnancom školy, v kooperácií so zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka. Podpora sa včlení a dokumentuje v školskom vzdelávacom programe školy a vyplýva z vízie školy. (Podporná úroveň 1. stupňa, dokument MŠ SR)

Patria sem pedagogickí a odborní zamestnanci ako:

  • Triedny učiteľ
  • Pedagogický asistent
  • Výchovný poradca
  • Vychovávateľ
  • Kariérový poradca
  • Školský podporný tím

 (Podporná úroveň 1. stupňa, dokument MŠ SR)

PODPORNÁ ÚROVEŇ 2.stupňa

 Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne druhého stupňa zahŕňajú

a) orientačnú diagnostiku,

b) prevenciu,

c) poradenstvo,

d) intervenciu,

e) krízovú intervenciu,

f) reedukáciu,

g) metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia.

(citované podľa Systém poradenstva a prevencie § 131 (2-6) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Odborné činnosti na podpornej úrovni 2. stupňa sú prepojené na podpornú úroveň 1. stupňa, a to v prípade, ak podpora na úrovni 1. stupňa nie je dostačujúca a napriek vhodnej úprave metód, foriem a obsahu vzdelávania nenastane u dieťaťa/žiaka očakávaný progres.

V takom prípade triedny učiteľ navrhne, aby sa danému dieťaťu/žiakovi poskytovala podpora na podpornej úrovni 2. stupňa. Pritom sa dieťaťu/žiakovi naďalej poskytuje podpora na úrovni 1. stupňa.

V prípade, že podpora na úrovni 2 stupňa nie je dostačujúca a napriek realizovaným odborným činnostiam nenastane u dieťaťa/žiaka očakávaný progres, koordinátor ŠPT, odborný alebo školský špeciálny pedagóg navrhne podporu v CPP.

Pokiaľ sa dieťaťu, žiakovi, ZZ poskytuje podpora v CPP alebo v špecializovanom centre poradenstva a prevencie, koordinujú sa odborné činnosti na prvých dvoch stupňoch podporných úrovní s odbornými činnosťami CPP a ŠCPP. Túto koordináciu v rámci školy preberá ŠPT, ktorý úzko spolupracuje s koordinátorom klienta v zariadení poradenstva a prevencie. (Podporná úroveň 2. stupňa, dokument MŠ SR).

PODPORNÁ ÚROVEŇ 3.stupňa

 Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa zahŕňajú

a) základnú diagnostiku, čiastkovú diagnostiku alebo komplexnú diagnostiku,

b) poradenstvo,

c) prevenciu,

d) intervenciu,

e) krízovú intervenciu,

f) terapiu,

g) rehabilitáciu a reedukáciu,

h) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

(citované podľa Systém poradenstva a prevencie § 131 (2-6) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podporná úroveň 3. stupňa zabezpečuje a vykonáva diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a stimulačné programy, OZ aplikujú selektívne a indikované preventívne programy s vybranou skupinou detí/žiakov s určitým druhom ťažkostí. V rámci podpornej úrovne sa vykonáva základná, čiastková a komplexná diagnostika, za účelom poznania, výkladu a stanovenia odporúčaní ďalších postupov pre nastavenie optimalizácie vývinu dieťaťa/žiaka. Krízová intervencia sa realizuje ako pomoc pre deti/žiakov pri nečakanej tragickej udalosti alebo traumatickom zážitku. OZ v rámci podpornej úrovne poskytujú terapeutickú činnosť podporného charakteru s cieľom korekcií takých ťažkostí detí/žiakov, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom. OZ poskytujú metodickú činnosť PZ/OZ a ŠPT pri práci s dieťaťom/žiakom, spoluprácu medzi školou a CPP, ako aj nadrezortnú spoluprácu. Poskytuje poradenstvo pre PZ/OZ a ŠPT, realizuje odborné konzíliá. (Podporná úroveň 3. stupňa, dokument MŠ SR).

PODPORNÁ ÚROVEŇ 4.stupňa

Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie, nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a dopĺňajú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa zahŕňajú

a) špecializované odborné činnosti,

b) poradenstvo,

c) prevenciu,

d) špecializovanú diagnostiku, komplexnú diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku,

e) terapiu,

f) rehabilitáciu a reedukáciu,

g) zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,

h) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

(citované podľa Systém poradenstva a prevencie § 131 (2-6) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podporná úroveň 4. stupňa zabezpečuje špecializované odborné činnosti. Komplexná diagnostika na podpornej úrovni 4. stupňa sa zameriava na identifikovanie najvýznamnejších vlastností a charakteristík diagnostikovaného dieťaťa/žiaka. Takto chápaná diagnostika v sebe integruje závery z lekárskej diagnostiky a psychologickú, sociálnu, pedagogickú, liečebnopedagogickú, logopedickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku. Môže vychádzať aj z diagnostík vykonaných v predchádzajúcich stupňoch podporných úrovní.

Na podpornej úrovni 4. stupňa je realizovaná reedukácia ťažkostí vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia. OZ aplikujú indikované preventívne a stimulačné programy s vybranou skupinou detí/žiakov s problematickými prejavmi (logopedické, špeciálnopedagogické, psychologické). Poskytujú terapeutickú činnosť individuálnu, skupinovú a rodinnú. CPP poskytuje tiež poradenstvo (v zmysle zvyšovania kompetencie pri práci s dieťaťom/so žiakom) pre ZZ, PZ, OZ, ŠPT, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní dieťaťa/žiaka. OZ tiež v súvislosti so starostlivosťou o dieťa/žiaka spolupracuje na medzirezortnej úrovni, a to so zdravotníckymi zariadeniami, lekármi, súdmi, políciou, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí – kuratelou, odbormi školstva na mestskom úrade a inými občianskymi združeniami poskytujúcimi dieťaťu/žiakovi. (Podporná úroveň 4. stupňa, dokument MŠ SR).

 

Podpornú úroveň 3. a 4. stupňa zastrešue teda CPP (po starom CPPPaP). Mnohí odborici odporúčajú tieto dve úrovne zlúčiť.

 

PODPORNÁ ÚROVEŇ 5.stupňa

 Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie. Činnosti podpornej úrovne piateho stupňa zahŕňajú

a) špecializované odborné činnosti,

b) poradenstvo,

c) prevenciu,

d) komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku,

e) terapiu,

f) rehabilitáciu,

g) odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku,

h) zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,

i) metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia.

(citované podľa Systém poradenstva a prevencie § 131 (2-6) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Podporná úroveň 5. stupňa zabezpečovaná a vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ŠCPP) sa špecializuje na jeden druh zdravotného postihnutia detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie alebo sa špecializuje na komplexné odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku s rizikovým vývinom. V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide o špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, ďalej odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť pre ŠPT, PZ, OZ, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení. Špecializované odborné činnosti sú v čo najvyššej miere prispôsobené zdravotnému stavu dieťaťa/žiaka, jeho jazykovému a sociokultúrnemu prostrediu. ŠCPP poskytuje deťom/žiakom multidisciplinárnu odbornú starostlivosť. (Podporná úroveň 5. stupňa, dokument MŠ SR)

 Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja.

Špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom so zdravotným postihnutím a žiakom so zdravotným postihnutím. (Zákon 138/2019 Z.z. § 132, odsek 1-2)

 

Viac o školských podporných tímoch nájdete v tomto článku.

 

Viac o transformácii zariadení poradenstva a prevencie nájdete v tomto článku.

 

 

Autorka: Lucia BalážováUžitočné odkazy:

Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138

Podporné úrovne:

Podporná úroveň 1. stupňa

https://www.minedu.sk/data/att/22169.pdf

Podporná úroveň 2. stupňa

https://www.minedu.sk/data/att/22168.pdf

Podporná úroveň 3.-4. stupňa

https://www.minedu.sk/data/att/22190.pdf

Podporná úroveň 5. stupňa

https://www.minedu.sk/data/att/22166.pdf

Transformáca poradní

https://www.minedu.sk/transformacia-poradni/

Viac o fungovaní školských podporných tímoch a multidicsiplinárnom prístupe na školach z dielne VÚDPaP:

Multidisciplinárny prístup na škole – ako na to?

Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Webinár viedli: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. , Mgr. Barbora Ugorová

https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-na-skole-ako-na-to/

Multidisciplinárny prístup v predprimárnom vzdelávaní

Záznam webináru z konferencie 3×KAM.

Cieľom príspevku je priblížiť študentom multidisciplinárny prístup v prostredí MŠ.

Webinár viedli: Mgr. Natália Šebíková, Mgr. Veronika Hudáková

https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-v-predprimarnom-vzdelavani/

Na slovíčko s ambasádorkou o Multidisciplinárnom prístupe

V rozhovore sa dozviete čo rozumieme pod pojmom multidisciplinárna spolupráca, aké sú jej formy a čo je úlohou koordinátora multidisciplinárneho prístupu.

odpovedá Oľga Okálová

pýta sa Darina Mikolášová

https://vudpap.sk/na-slovicko-s-ambasadorkou-o-multidisciplinarnom-pristupe/?fbclid=IwAR0i2laECCKNhCM-NxoAIpst3Nj7Cd720HF5bNWmypYO9BFgXirswAW7tp4

Plánovanie činnosti školského podporného tímu

odpovedá Adam Škopp

pýta sa Darina Mikolášová

https://vudpap.sk/planovanie-cinnosti-skolskeho-podporneho-timu/

Komplexné prípady a komplexné situácie v práci školského podporného tímu

Pýta sa:
Darina Mikolášová

Odpovedá:
Mgr. Zuzana Krnáčová MA, PhD., liečebná pedagogička, artepsychoterapeutka
PeadDr. Viktor Križo, PhD., psychológ, učiteľ, špeciálny pedagóg

https://vudpap.sk/komplexne-pripady-a-komplexne-situacie-v-praci-skolskeho-podporneho-timu/

More From My Blog