TRANSFORMÁCIA SYSTÉMU PORADENSTVA A PREVENCIE – transformácia poradní

K 1.1. 2023 nás čaká transformácia systému poradenstva a prevencie, ktorá zahŕňa zavádzanie školských podporných tímov do škôl a transformáciu poradenských zariadení.

V tomto článku sa pozrieme bližšie, čo znamená transformácia poradenských zariadení pre vás, rodičov.

Začnime informáciou o centrách poradenstva a prevencie.

Názov pre CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa zmení na Centrum poradenstva a prevencie – CPP

a

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP sa môžu zmeniť na Špecializované centrum poradenstva a prevencie – ŠCPP alebo sa zlúčia s CPP alebo zaniknú.

Takéto zmeny nastanú od 1.1. 2023.

Aktuálny zoznam centier – CPP je už zverejnený, môžete si ho pozrieť tu:

https://datawrapper.dwcdn.net/CF3rW/5/

Pred transformáciou sme mali cca 100 štátnych a súkromných CPPPaP. Po novom ich bude – 72 štátnych Centrier poradenstva a prevencie (CPP) a 59 súkromných Centrum poradenstva a prevencie (sCPP).

CŠPP sme mali niečo cca 150 – tie sa po väčšinou zlúčili s CPPPaP alebo transformovali na ŠCPP.

Štátne Špecializované centra poradenstva a prevencie (ŠCPP) budeme mať  13 a súkromných (sŠCPP) 16.

Všetky prehľady podľa miest nájdete tu: https://www.minedu.sk/siet-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112023/

Ako sme písali v článku o 5-stupňovej podpore systému poradenstva a prevencie, CPP budú poskytovať podporu 3. a 4. stupňa a ŠCPP budú poskytovať 5.stupeň podpory.

Odborní zamestnanci z CPP spolupracujú so školskými podpornými tímom. Tiež realizujú odbornú činnosť na škole v takom rozsahu, ktorý súvisí s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa/žiaka. Zúčastňujú sa na odborných konzíliách k riešeniu prípadu na škole, vytvárajú podmienky spolupráce medzi školskými zariadeniami a odborníkmi z iných rezortov (lekár, sociálny pracovník) (Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR)

Podporná úroveň 3. stupňa:

 • zabezpečuje a vykonáva diagnostiku, reedukáciu, rehabilitáciu a stimulačné programy,
 • OZ aplikujú selektívne a indikované preventívne programy s vybranou skupinou detí/žiakov s určitým druhom ťažkostí.
 • V rámci podpornej úrovne sa vykonáva základná, čiastková a komplexná diagnostika, za účelom poznania, výkladu a stanovenia odporúčaní ďalších postupov pre nastavenie optimalizácie vývinu dieťaťa žiaka.
 • Krízová intervencia sa realizuje ako pomoc pre deti/žiakov pri nečakanej tragickej udalosti alebo traumatickom zážitku.
 • OZ v rámci podpornej úrovne poskytujú terapeutickú činnosť podporného charakteru s cieľom korekcií takých ťažkostí detí/žiakov, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom.
 • OZ poskytujú metodickú činnosť PZ/OZ a ŠPT pri práci s dieťaťom/žiakom, spoluprácu medzi školou a CPP, ako aj nadrezortnú spoluprácu. Poskytuje poradenstvo pre PZ/OZ a ŠPT, realizuje odborné konzíliá. (Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR)

Podporná úroveň 4. stupňa:

 • zabezpečuje špecializované odborné činnosti.
 • Komplexná diagnostika na podpornej úrovni 4. stupňa sa zameriava na identifikovanie najvýznamnejších vlastností a charakteristík diagnostikovaného dieťaťa/žiaka a jeho širšieho a užšieho sociálneho prostredia vzhľadom na ďalšie možnosti jeho edukácie, stimulácie, alebo terapie. Takto chápaná diagnostika v sebe integruje závery z lekárskej diagnostiky a psychologickú, sociálnu, pedagogickú, liečebnopedagogickú, logopedickú a špeciálnopedagogickú diagnostiku. Môže vychádzať aj z diagnostík vykonaných v predchádzajúcich stupňoch podporných úrovní
 • Sa realizuje reedukácia ťažkostí vyplývajúcich zo zdravotného znevýhodnenia.
 • OZ aplikujú indikované preventívne a stimulačné programy.
 • Poskytujú terapeutickú činnosť individuálnu, skupinovú a rodinnú.
 • OZ tiež v súvislosti so starostlivosťou o dieťa/žiaka spolupracuje na medzirezortnej úrovni, a to so zdravotníckymi zariadeniami, lekármi, súdmi, políciou, oddelením sociálnoprávnej ochrany detí – kuratelou, odbormi školstva na mestskom úrade a inými občianskymi združeniami poskytujúcimi dieťaťu/žiakovi. (Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR)

Podporná úroveň 5.stupňa zabezpečovaná a vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie (ďalej len „ŠCPP“) sa špecializuje:

 • na jeden druh zdravotného postihnutia detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie
 • alebo sa špecializuje na komplexné odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku s rizikovým vývinom.

V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide o špecializované odborné činnosti:

 • poradenstvo,
 • prevenciu,
 • komplexnú diagnostiku
 • a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku,
 • terapiu,
 • rehabilitáciu,
 • ďalej odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku,
 • zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok,
 • metodickú činnosť pre ŠPT, PZ, OZ, zákonných zástupcov (ďalej len “ZZ”) alebo zástupcov zariadení.

Špecializované odborné činnosti sú v čo najvyššej miere prispôsobené zdravotnému stavu dieťaťa/žiaka, jeho jazykovému a sociokultúrnemu prostrediu. ŠCPP poskytuje deťom/žiakom multidisciplinárnu odbornú starostlivosť. (Podporné úrovne 5. stupňa, dokument MŠ SR)

 

Čo z toho bude pre klientov centier vyplývať v praxi?

Klienti, ktorí boli klientmi daného CPPaP po starom väčšinou ostanú klientmi aj naďalej a do špecializovaného centra sa dostanú na odporúčanie CPP alebo pediatra.

Špecializované centrá budú na Slovensku zamerané na tieto oblasti:

 • viacnásobné postihnutie
 • poruchy autistického spektra alebo inú pervazívnu poruchu
 • mentálne postihnutie
 • narušenú komunikačnú schopnosť
 • sluchové postihnutie
 • zrakové postihnutie
 • ŠCPP do 5. roku s rizikovým vývinom

Aktuálny prehľad špecializovaných centier si môžete pozrieť tu: https://datawrapper.dwcdn.net/vsSn7/5/

Cieľom však je, aby CPP a ŠCPP úzko spolupracovali (podobne ako aj so školskými podpornými tímami). Preto väčšinu činností, ktoré vedia spraviť zamestnanci CPP budete primárne absolvovať tam (základná, čiastková alebo komplexná diagnostika, poradenstvo, prevencia, intervencia, krízová intervencia, terapia, rehabilitácia a reedukácia,. a pod,) a na špecializované činnosti navštívite niektoré z ŠCPP s danou špecializáciou.

V danom CPP bude mať dieťa – klient priradeného aj tzv. koordinátora. Môže ním byť niektorý zamestnanec CPP (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny, liečebný pedagóg, kariérový poradca alebo logopéd.)

Koordinátor klienta môže zvolávať konzílium, koordinovať odbornú činnosť v súvislosti s dieťaťom/so žiakom u viacerých odbor. zamestnacov v rámci CPP, poskytuje relevantné informácie a postupy vzhľadom na dieťa/žiaka smerom k zákonnému zástupcovi a iným inštitúciám.“ (Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR)

Čo je dôležité zdôrazniť je že: „Do komplexnej multidisciplinárnej starostlivosti na podpornej úrovni 4. stupňa môže vstúpiť dieťa/žiak aj bez predchádzajúcej odbornej činnosti na podpornej úrovni nižšieho stupňa. Ak OZ vyhodnotí, že pri riešení charakteru ťažkostí dieťaťa/žiaka je potrebné nadviazať spoluprácu s predchádzajúcimi podpornými úrovňami nižšieho stupňa, zabezpečí, aby bola spolupráca so školou nadviazaná.“ (Podporné úrovne 3. a 4. stupňa, dokument MŠ SR)

Čiže klient prichádza do CPP aj bez odporúčaní odborníkov zo škôl, čiže na vlastnú žiadosť, tak ako to bolo a doteraz.

To, ako to bude v realite vyzerať sa ukáže až po 1.1. 2023.Autorka: Lucia Balážová

More From My Blog