PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ APLIKÁCIE

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ APLIKÁCIE SPOJKA

SPOJKA – aplikácia pre školské podporné tímy a pomáhajúce profesie

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Pred použitím tejto webovej aplikácie (ďalej len „Aplikácia“) si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky používania Aplikácie (ďalej len „Podmienky používania“).
  2. Prístupom k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek jej funkcii, alebo ich použitím na ľubovoľnom mobilnom telefóne, tablete, konzole či na inom zariadení (ďalej spoločne len „Zariadenia“ a jednotlivo „Zariadenie“) potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky používania prečítali, porozumeli ste im a súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami používania, ako aj všetkými ostatnými príslušnými právnymi predpismi.
  3. Ak s týmito Podmienkami používania nesúhlasíte, nepristupujte k tejto Aplikácii ani k žiadnej z jej funkcií, ani ich nepoužívajte.
  4. Tieto Podmienky používania sa riadia a budú sa vykladať v súlade s právom platným na území Slovenskej republiky a v prípade akéhokoľvek sporu v súvislosti s týmito podmienkami a všetkých sporov v súvislosti s Aplikáciou budú mať nevýlučnú súdnu právomoc nad takýmto sporom súdy Slovenskej republiky.
  5. Tato Aplikácia je prevádzkovaná občianskym združením OZ Inkluziv www.ozinkluziv.sk
 2. Obmedzenia pre používateľa a prístup
  Použitie niektorých funkcií tejto Aplikácie si vyžaduje prístup k internetu.
 

III. Prípustné používanie
1. Ste oprávnení spúšťať ľubovoľnú časť Aplikácie a používať Aplikáciu a jej obsah výhradne pre svoju osobnú potrebu.
2. Nie ste oprávnení:
a. šíriť tretím stranám vytlačené materiály na papier, uložením na disk a iným spôsobom, distribuovať materiály, ktoré sú v Aplikácii obsiahnuté, a to menovite:

 1. PREVAKTIV – súbory preventívnych aktivít
 2. DUŠIK – pracovné listy o témach duševného zdravia
 3. Informácie z Fóra
 4. odstraňovať oznamy o autorských právach, ochranných známkach alebo iné oznamy týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré sú obsiahnuté v pôvodnom materiáli, zo žiadneho materiálu skopírovaného alebo vytlačeného z Aplikácie,
 5. c. používať Aplikáciu (alebo ktorúkoľvek jej časť) akýmkoľvek protiprávnym spôsobom, na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami používania, ani nesmiete konať podvodným spôsobom či s nečestným úmyslom, napríklad neoprávneným prístupom do programového kódu alebo vkladaním škodlivých kódov vrátane vírusov alebo škodlivých dát do tejto Aplikácie alebo ktoréhokoľvek operačného systému,
  d. používať Aplikáciu spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, vyradiť, preťažiť, znefunkčniť alebo ohroziť systémy občianskeho združenia OZ Inkluziv alebo jej bezpečnosť, alebo by mohol rušiť ostatných používateľov,
  e. zhromažďovať alebo zbierať akékoľvek informácie alebo údaje z Aplikácie alebo z našich systémov alebo sa pokúsiť rozšifrovať prenosy do serverov alebo zo serverov, na ktorých je prevádzkovaná ľubovoľná časť Aplikácie, alebo
  f. meniť či odstraňovať oznamy o vlastníctve z materiálov stiahnutých alebo vytlačených z Aplikácie,
  g. obchádzať alebo meniť bezpečnostné technológie alebo softvér Aplikácie, bez výslovného súhlasu občianskeho združenia OZ Inkluziv.
  h. v celku alebo v časti ďalej odplatne alebo bezodplatne poskytovať tretím osobám
 6. Mobilné služby
  Používanie Aplikácie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

Aplikácia obsahuje služby a funkcie, ktoré sú k dispozícii na určitých mobilných Zariadeniach. Používanie Aplikácie si vyžaduje elektronickú komunikáciu prostredníctvom Vášho mobilného Zariadenia.

 1. Zabezpečenie
  Ak si v rámci bezpečnostných postupov občianskeho združenia OZ Inkluziv zvolíte alebo Vám bude poskytnuté používateľské meno, heslo alebo akúkoľvek inú informáciu, ste povinní s týmito informáciami nakladať ako s dôvernými a nesmiete ich prezradiť žiadnej tretej strane ani nesmiete umožniť, aby k Aplikácii pod Vaším používateľským menom a/alebo heslom pristupovali neoprávnené osoby. Za všetky akcie, ktoré sa vykonajú pri používaní Vášho účtu v Aplikácii alebo pri používaní Aplikácie prostredníctvom vášho Zariadenia, nesiete
  zodpovednosť Vy, a občianske združenie OZ Inkluziv nezodpovedá za žiadnu stratu v dôsledku neoprávneného použitia Vášho používateľského mena a/alebo hesla, či už s Vaším vedomím, alebo bez neho.
 2. Práva duševného vlastníctva
  1. Všetko duševné vlastníctvo obsiahnuté v Aplikácii alebo v súvislosti s ňou je majetkom občianskeho združenia OZ Inkluziv alebo poskytovateľov licencií. Celý obsah v Aplikácii vrátane, okrem iného, textu, softvéru, skriptov, kódov, návrhov, grafiky, fotografií, zvukov, hudby, videa, interaktívnych prvkov a všetkého ďalšieho obsahu (ďalej len „Obsah“) je kolektívnym dielom, na ktoré sa vzťahujú príslušné zákony o autorských právach a je majetkom, ktorý vlastní občianske združenie OZ Inkluziv a poskytovatelia licencií. občianske združenie OZ Inkluziv si vyhradzuje všetky práva, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva obsiahnuté v Aplikácii, aj pokiaľ ide o jej obsah.
 3. Nič, čo je uvedené v týchto Podmienkach používania, sa nesmie vo vzťahu k užívateľom vykladať ako poskytnutie licencie či práv duševného vlastníctva, ktoré sú vlastníctvom občianskeho združenia OZ Inkluziv alebo poskytovateľov jej licencie.

VII. Ochrana osobných údajov
1. Občianske združenie OZ Inkluziv vymedzilo účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ. Identifikačné a kontaktné údaje občianskeho združenia OZ Inkluziv sú uvedené na stránke www.ozinkluziv.sk.

 1. Predmetom spracúvania sú kategórie osobných údajov Vami uvedené pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie, alebo pri jej použití. Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu nevyhnutnom na účely poskytovania tejto Aplikácie a jej funkcií a povinností občianskeho združenia OZ Inkluziv vyplývajúcich z právnych predpisov.
 2. Súhlas so spracúvaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať.
 3. Získané osobné údaje môžu byť následne spracúvané na štatistické účely spôsobom zlučiteľným s pôvodným účelom spracúvania, pričom občianske združenie OZ Inkluziv zabezpečí, aby boli použité osobné údaje len v nevyhnutnej miere.
 4. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutý vzhľadom na konkrétny účel. Poskytnutie osobných údajov označených pri zriaďovaní Vášho účtu do Aplikácie, alebo pri jej použití ako povinné predstavuje zmluvnú a zákonnú požiadavku. V prípade neposkytnutia týchto údajov má občianske združenie OZ Inkluziv právo odmietnuť
  zriadiť Vám účet do Aplikácie a odmietnuť Vám využitie jej funkcií, ktorých využitie je viazané na zriadenia takéhoto účtu. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.
 5. Občianske združenie OZ Inkluziv poskytuje podľa potreby osobné údaje aj iným osobám oprávneným v zmysle právnych predpisov. Takýmito osobami sú napr. budúci zmluvní partneri užívateľa, poskytovatelia právnych služieb, orgány štátnej správy.
 6. Osobné údaje budú uchovávané na dobu nevyhnutnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním tejto Aplikácie a jej funkcií, najmenej však po dobu ustanovenú právnymi predpismi a registratúrnym plánom a poriadkom Ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Váš súhlas, údaje budú uchovávané počas trvania súhlasu.
 7. Ako dotknutá osoba máte okrem iného právo:
  a. získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom,
  b. kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov,
  c. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  d. namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  e. podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky),
  f. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase bez jeho odvolania,
  g. na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  h. na vymazanie údajov tzv. právo na zabudnutie (nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a.i.).
 8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.
 9. Rozsah osobných údajov je v maximálnej miere stanovený na meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa zamestnávateľa, pozícia v rámci školských podporných tímov alebo v iných inštitúciách, telefonický kontakt a emailová adresa.
 

VIII. Vylúčenie zodpovednosti a povinné ručenie
1. Za správnosť informácií, ktoré zadáte alebo odošlete do Aplikácie, zodpovedáte Vy sami. Hoci občianske združenie OZ Inkluziv robí všetko preto, aby boli všetky informácie poskytnuté v rámci tejto Aplikácie v čase ich zaradenia do Aplikácie správne, nemôže ručiť za správnosť týchto informácií.
2. Občianske združenie OZ Inkluziv sa vo vzťahu k Vám v plnom zákonom povolenom rozsahu zrieka akejkoľvek zodpovednosti, či už na základe zmluvy, občianskoprávneho deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej
povinnosti, alebo na inom základe, v súvislosti buď s Vaším používaním tejto Aplikácie, alebo v dôsledku Vášho spoľahnutia sa na informácie alebo rady, ktoré sú v Aplikácii obsiahnuté, za:
a. stratu skutočného alebo predpokladaného zisku, tržieb, úspor, využitia, obchodu, obchodnej príležitosti alebo
príjmov,
b. straty spôsobené prerušením podnikania,
c. stratu dobrého mena alebo dobrej povesti,
d. stratu alebo poškodenie údajov, informácií alebo softvéru
e. škodu spôsobenú zmenou podmienok Aplikácie, pozastavením alebo zmenou Aplikácie, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Používateľovi zo strany Poskytovateľa alebo

 1. akékoľvek nepriame, osobitné alebo následné náklady, výdavky, straty alebo škody, ktoré ste utrpeli v súvislosti s používaním Aplikácie alebo v nej publikovaných materiálov, aj keď takéto náklady, výdavky, straty alebo
  škody boli dostatočne predvídateľné alebo ste ich mohli Vy a/alebo občianske združenie OZ Inkluziv očakávať.
 2. Webové lokality a aplikácie
  Táto Aplikácia môže obsahovať odkazy na ďalšie webové lokality. Po kliknutí na tieto odkazy sa dané webové lokality alebo aplikácie môžu zobraziť na celú obrazovku (v takom prípade budete musieť na návrat do tejto Aplikácie použiť tlačidlo na Zariadení), alebo sa môžu v niektorých prípadoch zobraziť v rámci tejto Aplikácie (vtedy sa budete môcť do tejto Aplikácie vrátiť pomocou navigačných tlačidiel v rámci tejto Aplikácie). Tieto odkazy sú poskytované s cieľom pomôcť Vám rýchlo a ľahko nájsť relevantné webové lokality,
  aplikácie, služby a/alebo produkty, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé. Je na Vašom rozhodnutí, či služby a/alebo produkty dostupné cez niektorú z týchto webových lokalít alebo aplikácií pre Vás sú alebo nie sú vhodné.
 3. Zmeny a prevádzka Aplikácie
  1. Občianske združenie OZ Inkluziv je oprávnené kedykoľvek zmeniť formát a obsah všetkých častí alebo ktorejkoľvek
  z častí tejto Aplikácie vrátane, okrem iného, odstránenia funkcií alebo vlastností tejto Aplikácie.
  2. Občianske združenie OZ Inkluziv je oprávnené pozastaviť prevádzku tejto Aplikácie alebo niektorej z jej funkcií alebo
  vlastností z dôvodu aktualizácie obsahu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
  3. Príležitostne môžu byť vydávané aktualizácie Aplikácie. V závislosti
  od konkrétnej aktualizácie nemusí byť Aplikácia alebo jej časť použiteľná dovtedy, kým si nestiahnete najnovšiu verziu Aplikácie a neprijmete nové podmienky používania.
 4. Reklamačný poriadok
  Pokiaľ máte otázky alebo sťažnosti na túto Aplikáciu, obráťte sa na správcu webovej lokality občianskeho združenia OZ Inkluziv alebo kontaktné osoby uvedené na www.ozinkluziv.sk.
 

XII. Ukončenie platnosti účtu
1. Občianske združenie OZ Inkluziv si vyhradzuje právo podľa svojho vlastného uváženia ukončiť platnosť Vášho účtu
a/alebo prístupu k tejto Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek z jej funkcií, odstrániť Váš profil a ktorúkoľvek časť vášho Obsahu vytvoreného používateľmi a/alebo Vám môže kedykoľvek obmedziť použitie všetkých častí alebo ktorejkoľvek z častí Aplikácie z dôvodu porušenia týchto PODMIENOK, o čom vás budeme korektne informovať. Občianske združenie OZ Inkluziv si vyhradzuje právo zamedziť prístup k Aplikácii alebo ku ktorejkoľvek z jej funkcií alebo vlastností.
2. Po ukončení ktorýmkoľvek postupom uvedeným v týchto podmienkach si nesmiete vytvoriť nový účet so zámerom obísť dané ukončenie, odstránenie alebo obmedzenie.
3. Tieto Podmienky používania zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti Vášho účtu a/alebo prístupu k Aplikácii.

XIII. Zmeny týchto Podmienok používania
1.Občianske združenie OZ Inkluziv je oprávnená tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť, pričom zmenené Podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom ich publikovania v Aplikácii. Na túto skutočnosť Vás upozorníme prostredníctvom mailu a upozornenia v Aplikácii.
2. V prípade, že sa Podmienky používania zmenia, pri najbližšom spustení Aplikácie sa zobrazí výzva na vyjadrenie súhlasu s týmito revidovanými Podmienkami používania. Na každé ďalšie použitie Aplikácie sa potom budú vzťahovať tieto revidované Podmienky používania.

V Leviciach dňa 09.03.2023

More From My Blog