OZ Inkluziv poskytuje aj aktualizačné vzdelávanie pre kolektívy zamestnancov škôl.
 
Vďaka odborníkom v OZ Inkluziv, ako aj externým lektorom, vám vieme zabezpečiť širokú ponuku tém šitú na mieru pre vás, spomenieme niektoré z nich:
 
 1. Fungujúci školský podporný tím na našej škole – tipy a príklady dobrej praxe- prezenčne
 2. Duševné zdravie detí a dospievajúcich (vzdelávanie pripravené podľa diagnóz a výchovných (disciplinárnych) problémov detí a dospievajúcich na vašej škole)
 3. Inkluzívne tipy na prácu so žiakmi v bežnej triede na ZŠ- prezenčne
 4. Žiak s Aspergerovým syndrómom v bežnej škole. Odporúčania a praktické tipy. -. prezenčne
 5. Tvorba pozitívnej klímy v triede s dôrazom na toleranciu inakosti – prezenčne
 6. Duševné zdravie pedagogických a odborných zamestnancov škôl (iných organizácií) – prezenčne
 7. Vzťah učiteľa a žiaka z pohľadu teórie vzťahovej väzby- prezenčne
 8. Skupinová dynamika na pracovisku – teambuildingové aktivity pre kolektívy – prezenčne
 9. Rola učiteľa v mojom živote alebo som tu správne? – sebaskúsenostné aktivity na psychohygienu pedagogických zamestnancov – prezenčne
 10. Efektívna spolupráca školy a rodičov – tipy a príklady dobrej praxe – prezenčne
 11. Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredíonline
 
Tematické zameranie a špecifické požiadavky si dohodneme s každou školou individuálne, preto uvítame aj vaše námety a potreby. Uveďte ich prosím do Formulára predbežného záujmu.
 
U nás viete absolvovať AV dvomi spôsobmi:
1. Prezenčná forma AV
V prípade, že si vyberiete niektorý program z prezenčnej formy, realizácia je nasledovná:
 • Vyplníte Formulár predbežného záujmu, kde nám popíšete bližšie požiadavky na program šitý na mieru pre potreby vašej organizácie
 • Určíte si časovú dotáciu podľa vašich potrieb 10 – 24 hodín (podľa 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Pošleme vám cenovú ponuku. Cena za prezenčnú formu AV je individuálna, závisí od počtu zamestnancov a počtu hodín (od 1000 – 2000,- EUR) prosím vyplňte Formulár predbežného záujmu o AV a budeme vás kontaktovať.
Všetky naše vzdelávania prebiehajú zážitkovou formou. Môžete očakávať skúsených lektorov, ktorí vás odborne prevedú danou témou.
Pripravíme tiež potrebnú dokumentáciu k AV – program, potvrdenie o schválení programu, potvrdenia, prezenčnú listina a spätnoväzbový hárok pre účastníkov vzdelávania.
 
 2. Online forma AV
V tejto forme AV si viete vyskladať vzdelávanie z našej ponuky webinárov o:
 • témach duševného zdravia,
 • inklúzie,
 • multidisciplinárnej spolupráce
 • či iných socio-patologických javoch na školách a ich prevenciu a intervenciu podľa vašich potrieb.
Celú našu ponuku nájdete v našom e-shope.
Systém je nasledovný.
V dotazníku zahlasujú pedagogickí a odborní zamestnanci za témy, ktoré vnímajú ako najprínosnejšie pre svoje potreby. Tie témy, ktoré budú mať najviac hlasov vám pridáme do personalizovaného online programu, do ktorého dostane každý účastník AV prihlasovacie údaje. 
Počet webinárov bude závisieť od požadovaného počtu hodín aktualizačného vzdelávania. (1 webinár má 2 hodiny)
V danom programe si budú môcť účastníci pozrieť záznamy webinárov v stanovenej časovej lehote tj. max. 2 mesiace.
Systém je nastavený tak, že videá sa nedajú preskočiť. Ďalšie video sa účastníkovi sprístupní až po dopozeraní aspoň 90% predchádzajúceho. A po úspešnom zvládnutí kvízu po každom videu aspoň na 90%. 
Účastníci dostanú od nás osvedčenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania.
 
Tešíme sa na spoluprácu!