Milé kolegyne, kolegovia, sme akreditovanou organizáciou na poskytovanie inovačného vzdelávania na základe oprávnenie č. 39/2023 – IV, ktoré sme získali dňa 12.6. 2023 na Ministerstve školstva. 
Inovačné vzdelávanie vzdelávanie viete absolvovať u nás prostredníctvom programov: 
A) Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí 
– prezenčnou formou ako 3dňový camp alebo 
– online formou cez výber 12tich záznamov webinárov z našej ponuky. 
B) Špecifiká poradenského procesu v školskom prostredí.

V prípade, že ste sa rozhodli absolvovať 3dňový CAMP pre PZ a OZ v témach duševného zdravia a chcete si ho uplatniť ako 50hodinové vzdelávanie, na tejto podstránke sa dozviete potrebné informácie. 
Názov programu inovačného vzdelávania:

Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí

Cieľová skupina:
Všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov:
kategórie pedagogických zamestnancov:
– učiteľ
– majster odbornej výchovy
– vychovávateľ
– korepetítor
– školský tréner
– pedagogický asistent
 – zahraničný lektor
–  školský špeciálny pedagóg
 – učiteľ profesijného rozvoja
kategória odborných zamestnancov:
– psychológ a školský psychológ
– špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
– kariérový poradca
– logopéd a školský logopéd
– liečebný pedagóg
– sociálny pedagóg
Podkategórie pedagogických zamestnancov:
– učiteľ materskej školy
– učiteľ prvého stupňa základnej školy
– učiteľ druhého stupňa základnej školy
– učiteľ strednej školy
– učiteľ základnej umeleckej školy
– učiteľ jazykovej školy
kariérový stupeň
– začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
– samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
– pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
– pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
Obsahové zameranie vzdelávania:
V súlade s § 55 ods. (1) písm. a) z. č. 138/2019 Z. z. sa v rámci vzdelávania prehlbujú, rozširujú a inovujú kompetencie v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ v súlade s § 40 z. č. 138/2019 Z. z. a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti:
 • tém duševného zdravia v školskom prostredí,
 • inkluzívneho vzdelávania,
 • psychoedukácie o psychických poruchách (symptomatikách),
 • preventívnych a intervenčných postupoch predchádzania sociálno-patologickým javom v školách.
 
Ciele vzdelávania:
Hlavným cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať informácie a praktické skúsenosti o pedagogicko-psychologických aspektoch vývinu detí a žiakov v školskom prostredí podľa najnovších poznatkov z odboru psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, psychoterapeutických prístupov, psychiatrie a iných príbuzných vedných disciplín, ako aj rozpoznať špecifiká osobnosti detí a žiakov a iných aktérov škôl – pedagógov, rodičov, kolegov zo školských podporných tímov a i., s dôrazom na ich aktuálne potreby v oblasti duševného zdravia.

Rozsah vzdelávacieho programu:
Prezenčná časť vzdelávanie formou pobytu od 4. – 6.10. 2024 = 30hodín 
Dištančná časť vzdelávanie = 20hod formou dištančných úloh
Dištančné úlohy budú spočívať vo vypracovaní všetkých troch zadaní:
 1. Analýzy potrieb školy (alebo inej inštitúcie) v oblasti duševného zdravia – obsahové požiadavky si môžete pozrieť TU
 2. Vypracovanie 2 kazuistických štúdií o vybranom prípade, pri ktorom ste intervenovali ako pedagogický alebo odborný zamestnanec v oblasti tém duševného zdravia. Vzor si môžete stiahnuť TU.
 3. Sebareflexia získania kompetencií v oblasti tém duševného zdravia po absolvovaní inovačného vzdelávania (A4 – voľný štýl). Odpovedáte na 3 otázky:
 • Akým spôsobom ma obohatilo inovačné vzdelávanie absolvované v programe: Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí realizované OZ Inkluziv-om v mojej profesii učiteľa/školského psychológa/škol.špeciálneho pedagóga a i. Čo budú konkrétne kroky na zlepšenie duševného zdravia organizácie, kde pracujem?
 • Ako ma IV obohatilo pre môj osobný život? Čo budú konkrétne kroky na zlepšenie môjho duševného zdravia?
 • Aké máte návrhy na skvalitnenie IV organizované OZ Inkluziv-om?
 
V prípade, že sa prihlási viacero zamestnancov z jednej školy/organizácie, dohodneme sa na alternatívnych úlohách, kontaktujte nás alebo ak o sebe neviete a zbadáme rovnakého zamestnávateľa, budeme vás kontaktovať my .
Deadline na odovzdanie dištančných úloh je 31.5. 2025 bez ohľadu na to, kedy si dopozeráte celú sériu záznamov. V mesiaoch apríl, máj, jún budú prebiehať záverečné skúšky pred 3 člennou komisiou. Viac info nižšie.
Organizácia prihlášok a nákup v eshope
Prihlášky na IV formou CAMPU prijímame do 30. septembra 2024. Prihlasovanie na CAMP je do 31.augusta 2024 prostredníctvom eshopu tu.
Prihlášku je potrebné poslať poštou DOPORUČENE na adresu:
OZ Inkluziv
Ul. Z. Nejedlého 49
934 05 Levice
Spolu s prihláškou (tu na stiahnutie) je potrebné poslať aj DOPORUČENE:
 1. Neoverenú kópiu diplomu o poslednom dosiahnutom vzdelaní
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajo a Súhlas s anonymným použitím údajov v Dotazníku o duševnom zdraví pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý budete spracovávať v Analýze duševného zdravia v škole.
 
Vstupné požiadavky na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca:
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
Absolvovanie vstupných skúšok ani predchádzajúce absolvovanie iných programov nie je pre uchádzačov potrebné.
Ukončenie inovačného vzdelávania:
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou skúškou pred 3-člennou komisiou odprezentovaním vašich zistení v Analýze duševného zdravia inštitúcie, kde pracujete, kazuistík a sebareflexie. Všetky detailné informácie k dištančným úlohám nájdete vyššie v tomto popise.
Skúšky budú prebiehať v mesiacoch apríl/máj/jún. Pripravujte si preto, prosím dištančné úlohy priebežne, aby Vás termín záverečnej skúšky neprekvapil, ktorý však dáme vedieť s dostatočným časovým predstihom. Deadline na odovzdanie dištančných úloh je 31.5. 2025
Záverečné skúšky budú prebiehať online formou cez ZOOM v poobedňajších hodinách.
Za absolvovanie 50 hodín vzdelávania získava účastník Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14 e) Zákona č. 553/2003 Z.z. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 a) Zákona č. 138/2019 Z.z. môže pracovník uplatniť príplatok po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, ale môže ho začať absolvovať už počas adaptačného.