Legislatívne minimum pre škol. psychológov

20,00 

Vymazať
Katalógové číslo: Legislativa_ŠP Kategórie: Značka:

Popis

Určený pre

 • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV
 • študentov
 • školských psychológov v praxi

 

 Lektorka: PaedDr. Lucia Redayová PhD.

Cena: 20e

Kedy:  ZÁZNAM

(Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 2 termíny webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne otázky, ktoré máte na lektora, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. Ďakujeme za pochopenie 🙂

Kde: ZOOM

Obsah webináru:

Lektorka zarámcuje práva a povinnosti a ďalšie legislatívne náležitosti práce školského psychológa v zmysle platnej legislatívy podľa zákonov, vyhlášok a metodických pokynov a usmernení ako:

 • Zákon č. 415/2021 Z. Z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Zákon č. 414/2021 z. z,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č.1/2020 MŠVVŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • Vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole
 • Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole
 • Etický kódex pg a odborných zamestnancov
 • Vzdelávacie programy pre žiakov so ŠVVP
 • Metodické pokyny a usmernenia MŠVVaŠ
 • Sprievodca školským rokom na MŠVVaŠ
 • Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu detí a žiakov
 • Metodické usmernenia VÚDPaP
 • Procesné štandardy
 • Pracovno-právne vzťahy
 • a iné

 

O lektorke:

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu, ktoré som doplnila o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. V oboch prácach som sa venovala pedagogickým a psychologickým aspektom v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Taktiež som si doplnili zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, lektorstva a koučingu. Koučingový výcvik v základných metódach, ale aj párový a vzťahový koučing, sú oblasti, v ktorých mám skúsenosti. Moja prax spočíva v oblasti vyučovania na strednej škole, lektorovania, mentorovania a koučovania dospelých v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV.
Od roku 2006 som pracovala ako učiteľka SŠ, v rokoch 2009-2014 aj v pozícii poradca, terapeut pre ľudí, ktorí potrebovali a vyhľadávali poradenské služby. Od februára 2017 pôsobím zároveň aj ako školská psychologička.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Som lektorkou a viedla som aktualizačné vzdelávania pre učiteľov a odborných zamestnancov. Ovládam rôzne vyučovacie techniky, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky, ktoré som získala v oblasti pedagogickej a poradenskej praxe.

Viac  lektorke nájdete na jej webstránke: https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/about

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM