Sexuálne zneužívanie v práci ŠPT

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov školy

KEDY: ZÁZNAM

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Obsah:

  • vymedzenie sexuálneho zneužívania detí (Child Sexual Abuse)
  • potenciálne symptómy CSA a čo z nich (ne)vieme vyvodiť
  • zásady rozhovoru s dieťaťom, ktoré je možnou obeťou CSA
  • legislatívne ukotvenie a praktické náležitosti (postupy) tzv. oznamovacej povinnosti
  • dilemy, ktoré majú ľudia spojené so situáciou, keď by si mali splniť oznamovaciu povinnosť
  • rešpektovanie princípu prezumpcie statusu obete a princípu prezumpcie neviny vo vzťahu k (údajným) prípadom CSA

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Vyštudovala odbor katolícka teológia (Mgr. na UK v Bratislave, PhD. na KU v Ružomberku) a odbor sociálna práca so špecializáciou na psychologickú starostlivosť o človeka (Mgr. na UKF v Nitre). Docentúru získala v odbore sociálna práca (na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave).

Absolvovala dva dlhodobé psychoterapeutické výcviky (Gestalt a EMDR), akreditovaný výcvik supervízie, postgraduálne kurzy v oblasti pastorálnej psychológie, viktimológie a safeguardingu (so zameraním na ochranu detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním) ako aj viacero kratších kur­zov predovšetkým v oblasti forenznej psychológie a psychológie traumy.

Štrnásť rokov (2005-2019) pôsobila ako interná zamestnankyňa – vysokoškolská pedagogička na verejných i súkromných vysokých školách. V súčasnosti pôsobí ako lektorka, výskumníčka a supervízorka. Špecializuje sa predovšetkým na problematiku domáceho násilia, sexuálneho zneužívania a sexuálneho obťažovania. V oblasti svojej špecializácie je vyhľadávanou lektorkou; prednáša širokému spekt­ru pomáhajúcich profesií. Pôsobí tiež ako externá členka pedagogického zboru Justičnej akadémie SR.

Ako externá expertka dlhodobo spolupracuje okrem iného s takými inštitúciami ako je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Inštitút pre výskum práce a rodiny (vrátane jeho Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie) či Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

Od roku 2020 pôsobí aj ako expertka poverená posudzovaním kvality politík a aplikovaných opatrení na ochranu detí a zraniteľných dospelých pred rôznymi formami zneužívania a násilia v slovenských organizáciách, ktoré sú žiadateľmi o grant zahraničnej nadácie Porticus.

Je autorkou niekoľkých desiatok vedeckých a odborných člán­kov a štyroch mo­no­grafií venovaných téme sexuálneho zneužívania detí. Texty viacerých jej publikácií možno nájsť v plnom znení na: https://www.researchgate.net/profile/Slavka-Karkoskova/research

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM