CIEĽ a VÍZIA VZDELÁVANIA
Pripravili sme ďalšie užitočné vzdelávanie pre členov školských podporných tímov na tému:
Špecifiká poradenského procesu v školskom prostredí.
Vnímali sme potrebu poskytnúť základné nástroje a špecifické poznatky, ako viesť efektívny poradenský proces aj v školskom prostredí.
Práve v školskom prostredí sú tieto zručnosti viac ako potrebné, pretože do tohto rezortu nastupujú začínajúci študenti psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky a iní.
Poradenský proces je o to náročnejší, o čo viac aktérov vstupuje do procesu, či už samotný klient (je dôležité si zadefinovať, kto je vlastne môj klient – žiak/rodič/učiteľ/riaditeľ/ka?), zákonní zástupcovia, pedagogickí zamestnanci, ďalší odborní zamestnanci, nadriadený, kolegovia z iných rezortov, spolužiaci klienta/žiaka a pod.
To sú práve špecifiká poradenského procesu v školách, ktoré by sme s vami radi prelúskali počas tohto vzdelávania. 
 
PRE KOHO JE URČENÝ VZDELÁVANIA?
Program “Špecifiká poradenského procesu v školskom prostredí” je zameraný na rozvoj komunikačných a poradenských kompetencií pri práci s klientom v školskom prostredí. 
Je určený pre pomáhajúce pozície školského podporného tímu, prednostne pre školských psychológov a psychologičky, zamestnancov CPP, SCPP, špecializovaných cpp a iných školských zariadení.
Odporúčame ho pre začínajúcich odborných zamestnancov a kolegov a kolegyne po ukončenom adaptačnom vzdelávaní. 
Program je realizovaný prezenčnou, zážitkovou formou s dôrazom na zdieľanie vlastných skúseností a reflexií. 
Sústredíme sa na nácvik konkrétnych komunikačných a poradenských zručností, sebapoznávanie a profesijný sebarozvoj.  Súčasťou programu sú supervízne bloky formou bálintovskej skupiny, zameranej na konkrétne prípady z praxe. 
 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ STRETNUTÍ
 1. Stretnutie:  je zamerané na úvodnú fázu poradenského procesu, nadviazanie poradenského vzťahu, vytvorenie atmosféry psychologického bezpečia. Stanovenie poradenského kontraktu s klientom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom. Upriamenie pozornosti na vlastné poradenské zručnosti a komunikačný štýl.  
 2. Stretnutie: je zamerané na diagnostiku klientovho problému prostredníctvom poradenského pozorovania, rozhovoru, zosnímania anamnézy. Prehĺbenie zručností v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie so zameraním na komunikáciu s rodičom klienta, pedagogickými zamestnancami, členmi ŠPT a vedením školy.  Súčasťou stretnutia je supervízny blok formou bálintovskej skupiny.
 3. Stretnutie: zahŕňa fázu riešenia problému v poradenskom procese, ktorá je zacielená na prácu s hypotézami a cieľmi v poradenstve. Výber, použitie a prácu s rôznymi poradenskými technikami a nástrojmi s ohľadom na vývinové špecifiká práce s detským, dospievajúcim a dospelým klientom.  Súčasťou stretnutia je supervízny blok formou bálintovskej skupiny. 
 4. Stretnutie: je zacielené na prehĺbenie odborných poradenských kompetencií pri práci so špecifickým klientom (klient v odpore, agresívny, depresívny, klient so sebapoškodzujúcim správaním atď.) v súvislosti s uplatnením odborných štandardov v rezorte školstva a platnej legislatívy. Spolupráca s odborníkmi z ostatných rezortov. Bálintovská skupina.
 5. Stretnutie: je zamerané na prekážky v poradenskom procese, ich identifikáciu a odstránenie. Prenos, protiprenos, paralelný proces, etické dilemy a iné. Supervízia formou bálintovskej skupiny. 
 6. Stretnutie: je zamerané na ukončenie poradenského procesu, podporu k zmene klienta a jej ukotvenie v jeho správaní a prežívaní. Zhodnotenie poradenského procesu. Ďalšie možnosti multidiscuiplinárnej spolupráce s inými rezortmi. Záverečné zhodnotenie vzdelávania. 
 
Od druhého stretnutia budú súčasťou vzdelávania aj supervízie v cene kurzu, preto je vítané, ak prinesiete svoje prípady z praxe a bude priestor ich skupinovo odsupervidovať.
 
KEDY: 
15-16.11. 2024
17-18.1. 2025
21 -22.2. 2025
21-22.3. 2025
15-16.5. 2025
13-15.6. 2025
KDE: Vila Bela pri Banskej Štiavnici (https://www.vilabela.sk/
Cena: 1250e vrátane ubytovania a stravy (bez ubytovania a stravy 950e)
 
BONUSY:
2 webináre vo forme záznamov z našej ponuky v cene
http://ozinkluziv.sk/obchod/
Aplikácia SPOJKA na rok v cene
http://ozinkluziv.sk/mobilna-a-webova-aplikacia-spojka/
 
PRIHLASOVAŤ SA NA TOTO VZDELÁVANIE MôŽETE NAJNESKôR do 15.októbra 2024, ideálne do 30.9. 2024.
 
 
INOVAČNÉ VZDELÁVANIE
Vzdelávací program je možné si uplatniť aj ako 150hodinové inovačné vzdelávanie. V prípade uplatnenia inovačného vzdelávania je potrebné vypracovať dištančné úlohy:
 1. Vypracovanie poradenského kontraktu s klientom, resp. zákonným zástupcom. Nastavenie poradenského procesu (frekvencia a trvanie poradenskej intervencie, návrh diagnostických a poradenských postupov, informácie o etických zásadách práce s klientom a mlčanlivosti).
 2. Sebareflexia získaných komunikačných a poradenských kompetencií po absolvovaní inovačného vzdelávania formou odpovede na 3 otázky (A4- voľný štýl, úvaha):
 • Akým spôsobom ma obohatilo inovačné vzdelávanie, aký konkrétny prínos malo pre mňa v oblasti komunikačných a poradenských schopností. 
 • Čo som si o sebe uvedomil/a a ako to obohatilo môj osobný život.
 • Na čo som sa zameral/a v poradenskom procese pri práci s klientom, rodičom. 
 1. Vypracovanie kazuistickej prípadovej štúdie o vybranom klientovi zaradenom do poradenstva, stanovenie kontraktu, popis práce s klientom, použitie poradenských techník, konzultácie s rodičom. Zhodnotenie dosiahnutých cieľov, ukončenie poradenského procesu. (rozsah 2XA4, normostrana). 
Deadline na odovzdanie dištančných úloh je 31.5. 2025 na adresu: ozinkluziv@gmail.com
Prihlášku na inovačné vzdelávanie Špecifiká porad. procesu  v škol.prostredí je potrebné poslať do 31.októbra 2024.
Všetky detaily ohľadne inovačného vzdelávania v programe Špecifiká poradenského procesu v škol.prostredí nájdete tu.
 
 
Ubytovanie:
Ubytovanie je možné priamo vo Vila Bela, alebo aj v okolí Banskej Štiavnice. Ubytovanie na 2 noci vychádza vo Vila Belej 22e/noc.
K dispozícii sú izby s rôznym počtom lôžok – presný rozpis nájdete tu: https://www.vilabela.sk/rozpis-izieb/
Cenník: https://www.vilabela.sk/cennik/
V prípade individuálnych požiadaviek a potrieb, nás, prosím, kontaktujte na tel.čísle: 0908792981 a spomeňte to aj vo formulári predbežného záujmu, ktorý nájdete na konci tejto stránky.
 
Strava:
Strava je zabezpečená opäť v priestoroch penziónu Vila Bela.
Vieme zabezpečiť mäsitú a bezmäsitú stravu a v prípade potreby aj bezlepkovú a i.
Opäť nám to dajte vedieť do formulára predbežného záujmu.
 
Platobné podmienky:
Vzdelávanie je potrebné uhradiť najneskôr do 30.9. 2024.
Cena je 1250e s ubytovaním a stravou.
Bez ubytovania a stravy 950e.
Vzdelávanie môžete uhradiť vytvorením objednávky tuhttp://ozinkluziv.sk/produkt/specifika-poradenskeho-procesu-v-skol-prostredi/ 
 
Príde vám zálohová faktúra a po vyplatení aj ostrá.
 
Storno podmienky:
Stornovať svoju prihlášku na vzdelávanie je možné za týchto podmienok:
V prípade odhlásenia svojej účasti 1 mesiac pred vzdelávaním, tj do 15.októbra 2024 sa vracia plná suma.
V prípade odhlásenia sa od 16 – 31.októbra 2024 ,  sa vracia 50% z ceny.
Od 1. novembra 2024 je uhradená suma nevratná. Môžete za seba poslať náhradu, po príp. sa rozhodnúť absolvovať inovačné vzdelávanie online formou. Viac informácií o inovačnom vzdelávaní nájdete tu: http://ozinkluziv.sk/inovacne-vzdelavanie/ 
 
O lektorkách
PhDr. Martina Trebuňáková
Od absolvovania štúdia psychológie na UPJŠ v Košiciach pôsobím v zariadení poradenstva a prevencie v Košiciach, kde som sa dlhodobo venovala diagnostickej a poradenskej činnosti, preventívnej a metodickej činnosti, resp. uvádzaniu začínajúcich školských psychológov v adaptačnom vzdelávaní. Moju hlavnú pracovnú činnosť som prepájala aj s prácou školskej psychologičky na športovom gymnáziu v Košiciach, resp. s prácou psychologičky v Krízovom centre v Košiciach. Akademické znalosti som si doplnila Výcvikom v relaxačnej psychoterapii a v Dlhodobom špecializovanom vzdelávaní v Supervízii.  V poslednom období sa moje pracovné aktivity rozšírili aj o výkon riadiacej činnosti v zariadení poradenstva a prevencie v Košiciach.Voľný čas trávim aktívne s rodinou, prechádzkami so psom, prácami v záhrade alebo čítaním kníh.
Mgr. Silvia Olejníková
Po ukončení štúdia psychológie na FF Prešovskej Univerzite som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa okrem psychodiagnostickej a poradenskej činnosti venovala aj oblasti prevencie. Skupinová ale i individuálna práca so žiakmi na pôde školy, konzultácie a vzájomná spolupráca s učiteľmi mi umožnili dôverne spoznať školské prostredie a jeho špecifiká.
V roku 2017 som sa rozhodla zmeniť pracovné zameranie a  poradenskú psychológiu vymeniť za klinickú. V súčasnosti pracujem v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie, kde sa naďalej venujem deťom a dospievajúcim ako klinická psychologička. Táto zmena mi umožnila získať väčší priestor pre psychoterapeutickú prácu, ktorá má vždy priťahovala. Som absolventkou výcviku relaxačnej a symbolickej psychoterapie, dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii, ako i ročného výcviku v terapii hrou. Som tiež supervízorkou Európskej asociácie pre supervíziu a coaching.
Mgr. Lucia Balážová
Som zakladateľkou projektu Portál školskej psychológie a občianskeho združenia OZ Inkluziv v roku 2021. Pracovala som ako školská psychologička na stredných školách a momentálne sa venujem súkromnej terapeutickej praxi s deťmi so švvp, zdravotným znevýhodnením, problémovým emočným prežívaním a i. Som kreatívna duša, ktorá zbožňuje tvoriť relaxácie na mieru pre klientov (často v Snoezelen miestnosti). Využíva prvky arteterapie, sanplayingu, terapie hrou a princípy modelu Virginie Satirovej v práci s rodinnými systémami. Neprestáva ma fascinovať prepojenie na telo zameranej terapie a verbálnej terapie. Viac o mne.15.
V prípade vážneho záujmu a po uhradení vzdelávania, prosím, vyplňte aj Prihlasovací formulár, kde nám môžte napísať potrebné požiadavky na stravu, ubytovanie, či máte záujem o inovačné vzdelávanie a pod. ĎAKUJEME.