Všeobecné obchodné podmienky

Zmluva uzatvorená na diaľku

 

 1. Predávajúcim je občianske združenie OZ Inkluziv, IČO: 54023700, so sídlom Zd. Nejedlého 49, Levice, 9401, Slovenská republika, registrované na MV SR 27. 8. 2021 pod čislom spisu VVS/1-900/90-62120 (ďalej aj ako „predávajúci“).
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy o podpore projektu nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj len „kupujúci“).
 3. Sprostredkovateľ je Prevádzkovateľ Platformy www.startlab.sk Nadácia Centra pre filantropiu, so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42262801, registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1025 („Sprostredkovateľ“)
 4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely zákona 102/2014 Z.z. rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 5. Tovarom sa rozumie odmena v kampani na vývoj aplikácie SPOJKA cez webové sídlo www.startlab.sk, ktorých predaj je v súlade s činnosťou OZ Inkluziv (ďalej aj len „odmena“).
 6. Zmluva o podpore projektu je uzavretá záväzným vyplnením a odoslaného formulára na internetovej stránke www.startlab.sk (ďalej len „objednávka“).
 7. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho sprostredkovateľom je emailové potvrdenie, kedy sprostredkovateľ pošle na mail kupujúceho Zmluvu o podpore projektu.
 8. Informácie a doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy, ktoré spotrebiteľ poskytne sprostredkovateľovi sú Meno, Priezvisko, E-mail. Zmluvu o podpore projektu doručí sprostredkovateľ predávajúcemu mailom.
 9. Záväzné akceptovanie objednávky – Zmluva o podpore projektu obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii odmeny, ktorého predaj je predmetom Zmluva o podpore projektu, ďalej údaje o podpore projektu, podpore platformy, podmienkach realizácie projektu a podmienkach financovania.
 10. Bližšie podmienky dodania tovaru medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia VOP občianskeho združenia Oz Inkluziv na www.ozinkluziv.sk.
 11. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou tohto postupu, zaslaného na poštovú adresu predávajúceho.
 12. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy, pričom však predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo odovzdaný.
 13. Riešenie sporov je možné aj prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Kupujúci, spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci, spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci, spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online.
 14. Na vzťahy neupravené týmto postupom sa vzťahujú príslušné ustanovenia reklamačného poriadku predávajúceho, všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
 

V Bratislave, dňa ………………………..

 

 

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledujúce zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy č. ………. uzavretej so spoločnosťou OZ Inkluziv, IČO: 54023700, Zde. Nejedlého 49, Levice, 934 01, dňa ………… ktorej predmetom bola kúpa odmeny v kampani: Vývoj aplikácie SPOJKA cez platformu www.startlab.sk ……………………………………

dátum kúpy odmeny: ……………………………………

Kúpnu cenu, ktorú žiadam uhradiť: …………………………………

Tovar zaslaný na vrátenie/vrátený*: …………………………………

Podrobné informácie o VOP OZ Inkluziv sú uvedené na www.ozinkluziv.sk

 

V ………….., dňa ………….. ____________________

 

 

 

 

 

 podpis kupujúceho

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite