Fungovanie Centier Poradenstva A Prevencie (CPP) A Špecializovaných Centier Poradenstva A Prevencie (ŠCPP) Od 1.1. 2023

Od 1.1.2023 došlo k transformácii poradenského systému. V rámci transformácie poradenského systému v rezorte školstva s účinnosťou od 1.1.2023 sa Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie mení na: CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE (CPP), ktoré bude poskytovať odbornú činnosť – v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 – vo vzťahu ku klientele detí a žiakov od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie. Jeho súčasťou sa stáva i CŠPP, mimo špecializovaných centier.

Okrem CPP vznikli aj špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP).

V rámci 5-stupňového modelu poskytovania starostlivosti – systému poradenstva a prevencie dané centrá spadajú svojou odbornou činnosťou pod 3., 4. stupeň (CPP) a 5.stupeň (ŠCPP).

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) vykonáva podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 odborné činnosti na základe žiadosti zákonného zástupcu, rodiča, žiadosti plnoletého dieťaťa, riaditeľa školy, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Žiadosť (viď § 2, odsek 3-5) by mala obsahovať základné údaje ako meno, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska. Ak je žiadosť podávaná neplnoletým klientom obsahuje aj základné údaje o rodičovi/ zákonnom zástupcovi/ poručníkovi.

Na podpornej úrovni 3. stupňa sa vykonáva základná, čiastková alebo komplexná diagnostika, poradenstvo, prevencia. Ďalšími činnosťami sú krízová intervencia, terapia, rehabilitácia a reedukácia, metodická činnosť a supervízna činnosť. Podporná úroveň 3. stupňa sa zameriava na poskytovanie odbornej činnosti prostredníctvom aktivít odborných zamestnancov na školách.

Tím odborných zamestnancov CPP na podpornej úrovni 4. stupňa poskytuje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom/žiakom pre deti/žiakov s VPU, ADHD/ADD, poruchami správania, emocionálnymi ťažkosťami, intelektovo nadaným, deťom s NKS, žiakom s mentálnym postihnutím, pričom ich odborná činnosť nadväzuje na predchádzajúcu odbornú činnosť na podpornej úrovni 1., 2., 3. stupňa a dopĺňa ju. Komplexná starostlivosť na podpornej úrovni 4 môže byť vykonávaná aj bez predošlej starostlivosti podpory 3. stupňa.  Ak je potrebná spolupráca s odborníkmi a účastníkmi nižších stupňov podpory, daný odborný zamestnanec ju zabezpečí. Odborná činnosť sa poskytuje aj deťom/žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a charakter ich ťažkostí vyžaduje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť alebo vyžaduje špecializovanú odbornú činnosť. Týmto deťom/žiakom sa poskytuje ďalšia odborná činnosť a v rámci edukačného procesu sa zameriava na úpravu spôsobu, formy, rozsahu vzdelávania, úpravu školského prostredia, odporúčanie adekvátneho prístupu zo strany pedagogických zamestnancov a odporúčanie konkrétnej odbornej činnosti zo strany odborného zamestnanca.

Cieľovou skupinou sú deti/ žiaci od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení, zákonní zástupcovia prípadne zástupcovia zariadení. Činnosti ako diagnostika psychologická, špeciálnopedagogická, poradenstvo pre klientov, rodičov, zamestnancov škôl, kariérové poradenstvo pri výbere strednej, či vysokej školy. Ďalšími činnosťami sú krízová intervencia v prípade umŕtia žiaka/ učiteľa, prírodnej katastrofy. Preventívna činnosť je zameraná podľa požiadaviek danej školy, najčastejšie na témy šikanovanie, kyberšikanovanie, závislosti- látkové/nelátkové, obchodovanie s ľuďmi. Logopedická diagnostika a zároveň systematická spolupráca je ďalšou z poskytovaných činností v rámci starostlivosti o klienta. Spolupráca špeciálneho pedagóga prebieha v rámci poskytovanie korektívnych cvičení pre oslabené čiastkové funkcie žiaka.

Prepojenie medzi podpornou úrovňou 3. a 4. stupňa: Ak po realizácii odborných činností na podpornej úrovni 3. stupňa nenastal u dieťaťa/žiaka progres a diagnostika poukazuje na ŠVVP dieťaťa/žiaka a/alebo charakter jeho ťažkostí si vyžaduje komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť, je dieťa/žiak odporúčaný do starostlivosti podpornej úrovne 4. stupňa. Metodická činnosť zahŕňa usmerňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl, poskytovanie poradenstva a konzultácií k záverom odborných diagnostických vyšetrení, poradenstvo pri implementácii záverov vyšetrení do procesu edukácie žiaka, usmerňovanie v aktuálnych trendoch a inovatívnych metódach, spolupodieľanie sa na nadrezortnej spolupráci (cit. 15-01-2023, https://www.minedu.sk/data/att/22190.pdf)

Ako uvádza vyhláška MŠVVaŠ SR č. 24/2022 § 1 odsek 3 špecializované centrum poradenstva a prevencie vykonáva odbornú činnosť na celom území Slovenskej republiky. Na Slovensku od 1.1. 2023 je zaradených do siete 13 štátnych a 16 súkromných špecializovaných centier poradenstva a prevencie (sieť centier nájdete na stránke https://datawrapper.dwcdn.net/vsSn7/5/).  Starostlivosť poskytujú pre dieťa/ žiaka podľa druhu zdravotného znevýhodnenia

  1. dieťa/ žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  2. dieťa/ žiak s mentálnym postihnutím,
  3. dieťa/žiak s viacnásobným postihnutím,
  4. dieťa/ žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  5. dieťa/žiak so sluchovým postihnutím,
  6. dieťa/žiak so zrakovým postihnutím
  7. taktiež špecializované centrá poradenstva a prevencie pre deti do 5 roku života.
 

Žiadosť prijíma dané centrum od dieťaťa plnoletého, prípadne zákonného zástupcu, rodiča, či poručníka, riaditeľa školy, prípadne na základe rozhodnutia súdu, či centra poradenstva a prevencie. Špecializované centrum poradenstva a prevencie vykonáva metodickú činnosťa supervíznu činnosť v oblasti svojej špecializácie aj vo vzťahu k centrám poradenstva a prevencie. Prílohou k žiadosti  je odporúčanie centra poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast alebo odporúčanie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu na vykonanie odbornej činnosti špecializovaného centra poradenstva a prevencie (neurológ, oftalmológ, ORL).

Podporná úroveň 5. stupňa zabezpečovaná a vykonávaná v špecializovanom centre poradenstva a prevencie sa špecializuje na jeden druh zdravotného postihnutia detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie alebo sa špecializuje na komplexné odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku s rizikovým vývinom. V rámci podpornej úrovne 5. stupňa ide o špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, ďalej odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných
 a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť pre školské podporné tímy.

Ak je ŠCPP špecializované na odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, jeho odborná činnosť je adresovaná deťom so zdravotným postihnutím alebo deťom s rizikovým vývinom bez stanovenej diagnózy, ktoré sú v procese diagnostiky (cit. 15-01-2023, https://www.minedu.sk/data/att/22166.pdf, str. 2). Starostlivosť je poskytovaná deťom s predpokladanými odlišnosťami vo vývine (Downov syndróm, Angelmanov syndróm, Sotosov syndróm), prípadne metabolickom podklade (fenylketonúria). Taktiež sa na daný typ centra môže obrátiť rodič s dieťaťom s predpokladanými odlišnosťami vo vývine na základe vrodenej vývinovej vady, významne predčasného pôrodu dieťaťa, ak dieťa nedosahuje miľníky vo vývine v oblasti motoriky, komunikácie, prípadne ak dieťa vykazuje špecifiká, akými sú napr. zvýšená/znížená citlivosť na zvuky, chute, vône, zrakové podnety.

Odborná činnosť všetkých typov centier sa vykonáva po podaní žiadosti a na základe vopred stanoveného informovaného súhlasu zákonného zástupcu neplnoletého dieťaťa.

Informovaný súhlas sa nevyžaduje, ak je vykonávaná krízová intervencia, prípadne prevencia v školskom zariadení, v prípade rozhodnutia súdom, na základe osobitného predpisu § 8 zákona č. 305/2005 Z. z.  Lehota určujúca začiatok vykonávania odbornej činnosti od podania žiadosti je 30 dní.  Ak zariadenie poradenstva a prevencie nedokáže vykonať odbornú činnosť podľa odseku 7, informáciu o tejto skutočnosti oznámi zariadenie poradenstva a prevencie do piatich pracovných dní žiadateľovi a regionálnemu úradu školskej správy (por. Vyhláška 24/2022-
§ 2 odsek 7, 8). Ako uvádza Vyhláška ďalej, činnosť  CPP je vykonávaná ambulantnou alebo terénnou formou (v rodine, škole, školskom zariadení). Odporúčania stanovené po diagnostickom vyšetrení príslušné centrum poradenstva a prevencie konzultuje so školou/ školským zariadením podľa potreby. O vykonanej odbornej činnosti s dieťaťom sa vedie záznam v osobnom spise dieťaťa a v elektronickom systéme realizovaných výkonov a evidencie osôb, pre ktoré sa odborná činnosť vykonáva (cit.15-1-2023, Vyhláška 24/2022).

Viac informácií o transformácii poradenského systému a jednotlivých úrovniach podpory nájdete na https://www.minedu.sk/transformacia-poradni/.

Zdroje: Transformácia poradní. Sieť zariadení poradenstva a prevencie od 1.1.2023, https://www.minedu.sk/transformacia-poradni/

Vyhláška 24/2022, https://www.zakonypreludi.sk/zz/2022-24#f5457087

 

 

Autorka: Barbora Molčanová –  psychologička v CPP

More From My Blog