Zážitkovo-vzdelávacie campy predstavujú novú podpornú aktivitu od tímu OZ Inkluziv pre kolegov zo školstva zameranú na témy duševného zdravia.
Táto podporná aktivita bude zahŕňať 
 • sebaskúsenostné, 
 • zážitkové
 • inšpiratívne
 • vzdelávacie 
 • a praktické aktivity 
na podporu kompetencií pedagogických, odborných a vedúcich zamestnancov škôl v témach duševného zdravia.
Našim cieľom je priniesť taký zážitok na campoch, ktorý podporí sebarozvoj účastníkov a účastníčok, ktorí ho následne prenesú do (nielen) profesijného života.
Zároveň sme program vyskladali tak, aby bol výživou pre kolegov v oblasti psychohygieny, posilnenia vnútorných zdrojov, motivácie, nastavovania si zdravých hraníc a tiež aby načerpali sily zo spoločne stráveného času s ostatnými kolegami a tak nachádzali nové zdroje pre svoju prácu.
Budeme pracovať s témami z oblasti psychológie, psychoterapie, koučingu, ale aj špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, terapeutických prístupov a intervencií k žiakom so ŠVVP a mnoho iných.
 
 
KEDY: 4. – 6.10. 2024 (začiatok v piatok o 10:00)
KDE: Vila Bela pri Banskej Štiavnici (https://www.vilabela.sk/
Cena: 410e vrátane ubytovania a stravy (bez ubytovania a stravy 308e) 
 
Pre koho je camp určený? 
– pre členov škol.podorných tímov – škol.psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia, asistenti učiteľa, koordinátori prevencie, výchovných poradcov 
– pre učiteľov materských, základných a stredných škôl 
– pre odborných a pedagogických zamestnancov CPP, súkromných CPP, Špecialozovaných CPP, špeciálnych výchovných zariadení a všetkých ped. a odb. zamestnancov školských zariadení
– koordinátorov školských podporných tímov 
– pre začínajúcich kolegov, ako aj pre kolegov s praxou na načerpanie nových zdrojov, priateľstiev a inšpirácie
 
 
Čo môžete očakávať:
 1. 3 dni plné kvalitne vyskladaného programu v oblasti sebarozvoja a duševného zdravia.
 2. Sebaskúsenostné aktivity, ktoré vám vnesú nový pohľad na situácie nielen v pracovnom živote.
 3. Relaxácie, vizualizácie a čas pre seba v prírode.
 4. Zážitok z aktivít, ktoré následne môžete využiť v práci so žiakmi, učiteľmi či rodičmi v skupinových aktivitách či teambuildingoch.
 5. Prelúskame tému, ako vniesť viac starostlivosti o duševné zdravie na mojom pracovisku a akú v tom mám úlohu ja?
 6. Ukážeme si konkrétne techniky a intervencie ako pracovať so žiakmi s rôznymi diagnózami a ŠVVP v škol.prostredí (na základe najnovších neuropsychologických poznatkov – neurovývinová stimulácia, bilaterálna/senzorická integrácia, EEG biofeedback, vzťahová väzba, trauma informovaný prístup, stres, a i….)
 7. Budeme pracovať s emóciami
 8. Ukážeme si stabilizačné techniky pri úzkostných/ depresívnych poruchách žiakov. Zhrnieme si celý manažment starostlivosti o žiaka so psychickými poruchami v školskom prostredí.
 9. Ukážeme si ako implementovať artefiletické aktivity do našej práce.
 10. Ale najmä to bude príjemný čas strávený s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné radosti a starosti.
 11. A priestor na načerpanie potrebných zdrojov, inšpirácie a motivácie.
 
 
 
BONUSY:
2 webináre vo forme záznamov z našej ponuky v cene
http://ozinkluziv.sk/obchod/
Aplikácia SPOJKA na rok v cene
http://ozinkluziv.sk/mobilna-a-webova-aplikacia-spojka/
Možnosť uplatniť si Camp ako 50hodinové inovačné vzdelávanie 

http://ozinkluziv.sk/camp-23-24-ako-inovacne-vzdelavanie/

K dispozícii bude aj:
 • KERAMICKÁ DIELŇA 
 • WELLNESS vírivka a sauna
 • Príroda hneď v okolí
 • Možnosť výletu do Banskej Štiavnice
 • A pre otužilcov kúpanie v tajchoch 🙂
 
EXKLUZÍVNU SPOLUPRÁCU MÁME s organizáciou GROW-UP, ktorá je akreditovanou organizáciou školiacich lektorov. Pomáhajú nastaviť firemnú politiku v korporátnom prostredí, facilitovať, koučovať a rozvíjať soft skills v oblasti ľudských zdrojov. 
Ďakujeme, Michalovi, že súhlasil so spoluprácou a pomôžu nám vyskladať kvalitný program aj pre potreby pedagogických a odborných zamestnancov škôl. 
Viac sa o nich môžete dozvedieť tu: https://grow-up.sk/#kurzy
PROGRAM
PIATOK
9 – 10:00 – príchod a ubytovanie
10:00 – 12:00 – privítanie, zoznamovanie – sebapoznávacia časť zameraná na komunikáciu a procesy vo mne
12 – 13:00 – obed
13 – 17:00 – Hlavná aktivita – Duševné zdravie a ja
17 -18:00 – večera
18:00 – 19:00 – záverečná aktivita – artefiletika
19 – 20:00 – reflexia artefiletiky
 
SOBOTA
 8 – 9:00 – raňajky
9:00 – 10:00 – Ranný kruh
10:15 – 12:00 – Bálintovky aj s reflexiou
12 – 13:30 – obed
13:30 – 17:00 – Hlavná aktivita – WORKSHOPY – Práca so žiakom so ŠVVP v školskom prostredí – výber ŠVVP bude na základe zloženia účatsníkov v rôznych typov škôl a podľa potrieb
17 – 18:00 – večera
18 – 20:00 – záverečná aktivita – teambuilding
 
NEDEĽA
 8 – 9:00 – raňajky
9:00 – 12:00 – stabilizačné techniky na zvládnutie panických atakov žiakov v škol. prostredí a manažment žiakov so psych.poruchami
12 – 13:00 – obed
13:00 – 15:00 – záverečná aktivita a spätná väzba
 
Ubytovanie:
Ubytovanie je možné priamo vo Vila Bela, alebo aj v okolí Banskej Štiavnice. Ubytovanie na 2 noci vychádza vo Vila Belej 22e/noc.
K dispozícii sú izby s rôznymi počtom lôžok – presný rozpis nájdete tu: https://www.vilabela.sk/rozpis-izieb/
Cenník: https://www.vilabela.sk/cennik/
V prípade individuálnych požiadaviek a potrieb nás, prosím, kontaktujte na tel.čísle: 0908792981 a spomeňte to aj vo formulári predbežného záujmu.
 
Strava:
Strava je zabezpečená opäť v priestoroch penziónu Vila Bela.
Vieme zabezpečiť mäsitú a bezmäsitú stravu a v prípade potreby aj bezlepkovú a i.
Opäť nám to dajte vedieť do formulára predbežného záujmu.
 
Platobné podmienky:
Camp je potrebné vyplatiť najneskôr do 31.augusta 2024.
Cena je 308e bez ubytovania a stravy.
S ubytovaním a stravou 410e.
Camp môžete uhradiť vytvorením objednávky tu: http://ozinkluziv.sk/produkt/camp-2024-pre-skolske-podporne-timy-a-ucitelov/
 
Príde vám zálohová faktúra a po vyplatení aj ostrá.
 
Storno podmienky:
Stornovať svoju prihlášku na camp je možné za týchto podmienok:
V prípade odhlásenia svojej účasti 1 mesiac pred campom, tj do 4.9. 2024 sa vracia plná suma ceny campu.
V prípade odhlásenia sa od 4. – 15.9. 2024 , vracia sa 50% z ceny.
Od 15.9. 2024 je uhradená suma nevratná. Môžete za seba poslať náhradu, po príp. sa rozhodnúť absolvovať inovačné vzdelávanie online formou. Viac informácií o inovačnom vzdelávaní nájdete tu: http://ozinkluziv.sk/inovacne-vzdelavanie/ 
 
 
O lektoroch:
Mgr. Petra Gogoláková:
Študovala som na UKF v Nitre na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, odbor psychológia. Po škole som pracovala pol roka v CPPPaP na Myjave a v roku 2016 som nastúpila ako školský psychológ na ZŠ v Trenčíne. Pracovala som najskôr na 60% úväzok, ale po nejakej dobe som prešla na plný úväzok. Mám za sebou rôzne kurzy ako napríklad Kresbu postavy, Hand test, Autogenny tréning či v škole využiteľné – Zippyho kamaráti, Kamaráti jabĺčka a Program KUPOZ. Absolvovala som výcvik v Biofeedbacku a neurofeedback pod ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT a aktuálne som zapojená vo vzdelávaní realizovanom VÚDPaP-om s názvom Psychologická prevencia a liečba detí a adolescentov druhého stupňa podľa princípov Kognitívno-behaviorálnej terapie. V škole okrem bežných tried pracujem aj s triedami APROGEN, čo sú triedy s intelektovo nadanými žiakmi. Pôvodne som sa plánovala dostať do klinickej psychológie, ale školská psychológia ma nakoniec presvedčila, že je to práca, ktorú chcem robiť. Je to síce práca veľmi náročná, keďže sa v nej stretávame naozaj so širokou škálou problémových oblastí, ale zároveň je veľmi tvorivá, flexibilná, veľmi veľa vecí v nej vieme podchytiť na začiatku a máme možnosť problém vidieť komplexne.
Mgr. Lucia Balážová
Som zakladateľkou projektu Portál školskej psychológie a občianskeho združenia OZ Inkluziv v roku 2021. Pracovala som ako školská psychologička na stredných školách a momentálne sa venujem súkromnej terapeutickej praxi s deťmi so švvp, zdravotným znevýhodnením, problémovým emočným prežívaním a i. Som kreatívna duša, ktorá zbožňuje tvoriť relaxácie na mieru pre klientov (často v Snoezelen miestnosti). Využíva prvky arteterapie, sanplayingu, terapie hrou a princípy modelu Virginie Satirovej v práci s rodinnými systémami. Neprestáva ma fascinovať prepojenie na telo zameranej terapie a verbálnej terapie. Viac o mne.
Mgr. Simona Braciníková
Pracujem ako sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa a vedúca metodického združenia školského podporného tímu na základnej škole.
Bakalárske štúdium som absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, v magisterskom štúdiu som pokračovala na Univerzite Komenského v odbore pedagogika.
Počas vysokej školy som sa aktívne venovala dobrovoľníctvu s deťmi, najskôr v oblasti kultúry a neskôr ako dobrovoľníčka v Centre pre deti a rodiny.
Absolvovala som rôzne vzdelávania, napríklad:
 • Akreditovaný dlhodobý výcvik v artefiletike
 • Inovačné vzdelávanie s názvom Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách
 • Dlhodobé vzdelávanie kariérny poradca
 • Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Druhý krok
 • Vzdelávanie v preventívnom programe Kamaráti Jabĺčka
 • Vzdelávania zamerané na kyberprevenciu, alebo prevenciu šikanovania.
Získané poznatky pretavujem do svojej praxe, kde sa venujem prevencii, intervencii, kariérovému poradenstvu.
Byť súčasťou školského podporného tímu je pre mňa veľmi obohacujúce. Pri riešení náročných situácií dokážeme diskutovať  z rôznych uhlov pohľadu a nájsť tak navhodnejší spôsob riešenia. Každý z členov prináša do tímu svoju odbornosť, poznatky a skúsenosti, ktoré následne pretavujeme do praxe.
Mgr. Adam Škopp
 Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a zároveň ako školský špeciálny pedagóg. S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracoval ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže bol expertným členom pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii. Absolvoval 2-ročný vzdelávací program Nadácie pre deti Slovenka – Škola inkluzionistov a dlhodobý výcvik v artefiletike u Mgr. Broni Pleškovej. Je trénerom Sindelar metódy a Bilaterálnej integrácie. Absolvoval kurz MABEL – multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Realizuje intervenčné programy KUMOT (Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností), KUPOZ (Program zameraný na rozvoj pozornosti), KUPREV (Preventívny program pre deti vo veku 4 – 8 rokov), Ropratem (Rozvoj pracovného tempa) a komplexnú metódu rozvoja učenia Grunnlaget. Absolvoval koučing v školskom prostredí na Komenského inštitúte. Teoreticky a prakticky sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, zaujíma sa o inovatívne metódy vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu a šíri príklady dobrej praxe z oblasti inkluzívneho vzdelávania.  
Mgr. Silvia Olejníková
Po ukončení štúdia psychológie na FF Prešovskej Univerzite som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa okrem psychodiagnostickej a poradenskej činnosti venovala aj oblasti prevencie. Skupinová ale i individuálna práca so žiakmi na pôde školy, konzultácie a vzájomná spolupráca s učiteľmi mi umožnili dôverne spoznať školské prostredie a jeho špecifiká.
V roku 2017 som sa rozhodla zmeniť pracovné zameranie a  poradenskú psychológiu vymeniť za klinickú. V súčasnosti pracujem v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie, kde sa naďalej venujem deťom a dospievajúcim ako klinická psychologička. Táto zmena mi umožnila získať väčší priestor pre psychoterapeutickú prácu, ktorá má vždy priťahovala. Som absolventkou výcviku relaxačnej a symbolickej psychoterapie, dlhodobého výcviku v gestalt psychoterapii, ako i ročného výcviku v terapii hrou. Som tiež supervízorkou Európskej asociácie pre supervíziu a coaching.
Mgr. Michal Hamar, MBA, PCC
Som individuálny a tímový kouč, lektor, konzultant a špecialista osobnostného rozvoja.
Svoje skúsenosti som mal možnosť nabrať počas 13 rokov v korporátnom prostredí ako sú banka a telekomunikácie. Pôsobil som nielen ako konzultant v priamom styku so zákazníkom či špecialista podpory predaja a tréner, ale aj ako človek zodpovedný za chod a plnenie viacerých predajných tímov.
Som garant na akreditovanom programe pre lektorov a kariérnych poradcov. Autor metodiky HAPPY CALL CENTRUM® a VNÍMAVÝ LÍDER TM. A autor niekoľkých didaktických pomôcok určených pre rozvoj jednotlivcov a tímov.
https://grow-up.sk/Michal-Hamar.php
V prípade vážneho záujmu a po uhradení campu, prosím, vyplňte aj Prihlasovací formulár, kde nám môžte napísať potrebné požiadavky na stravy, ubytovanie, či máte záujem o inovačné vzdelávanie a pod. ĎAKUJEME.