Milé kolegyne, kolegovia, s radosťou zrevejňujeme program inovačného vzdelávania na základe oprávnenie č. 39/2023 – IV, ktoré sme získali dňa 12.6. 2023 na Ministerstve školstva.
Veríme, že koncepty webinárov, ktoré pre vás šijeme na mieru, budú pre vás prínosné, tak ako ste nám to potvrdili už počas nášho 2-ročného pôsobenia 🙂 Ďakujeme
 

Názov programu inovačného vzdelávania:

Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí

Cieľová skupina:
Všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov:
kategórie pedagogických zamestnancov:
– učiteľ
– majster odbornej výchovy
– vychovávateľ
– korepetítor
– školský tréner
– pedagogický asistent
 – zahraničný lektor
–  školský špeciálny pedagóg
 – učiteľ profesijného rozvoja
kategória odborných zamestnancov:
– psychológ a školský psychológ
– špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
– kariérový poradca
– logopéd a školský logopéd
– liečebný pedagóg
– sociálny pedagóg
Podkategórie pedagogických zamestnancov:
– učiteľ materskej školy
– učiteľ prvého stupňa základnej školy
– učiteľ druhého stupňa základnej školy
– učiteľ strednej školy
– učiteľ základnej umeleckej školy
– učiteľ jazykovej školy
kariérový stupeň
– začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec,
– samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
– pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou,
– pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.
Obsahové zameranie vzdelávania:
V súlade s § 55 ods. (1) písm. a) z. č. 138/2019 Z. z. sa v rámci vzdelávania prehlbujú, rozširujú a inovujú kompetencie v oblasti profesijného rozvoja PZ a OZ v súlade s § 40 z. č. 138/2019 Z. z. a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti:
 • tém duševného zdravia v školskom prostredí,
 • inkluzívneho vzdelávania,
 • psychoedukácie o psychických poruchách (symptomatikách),
 • preventívnych a intervenčných postupoch predchádzania sociálno-patologickým javom v školách.
 
Ciele vzdelávania:
Hlavným cieľom je prehĺbiť, rozšíriť a inovovať informácie a praktické skúsenosti o pedagogicko-psychologických aspektoch vývinu detí a žiakov v školskom prostredí podľa najnovších poznatkov z odboru psychológie, špeciálnej pedagogiky, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, psychoterapeutických prístupov, psychiatrie a iných príbuzných vedných disciplín, ako aj rozpoznať špecifiká osobnosti detí a žiakov a iných aktérov škôl – pedagógov, rodičov, kolegov zo školských podporných tímov a i., s dôrazom na ich aktuálne potreby v oblasti duševného zdravia.
Rozsah vzdelávacieho programu:
Rozsah hodín si môžete vybrať z nasledujúcich variant:
Ak chcete získať 3% k platu = 50 hodín
Je potrebné absolvovať 12 webinárov (= 30hodín)
2 skupinové supervízie  (= 4hodiny) a dištančné úlohy (= 16 hodín)
Cena: 410e
Ak chcete získať 6% k platu = 100 hodín
Je potrebné absolvovať 24 webinárov (= 60 hodín)
4 skupinové supervízie (= 8 hodín) a dištančné úlohy (=32 hodín)
Cena: 820e
Ak chcete získať 9% k platu = 150 hodín
Je potrebné absolvovať 36 webinárov
6 skupinových supervízií a dištančné úlohy
Cena: 1230e
1 webinár = 30e
1 supervízny webinár/Bálintovky = 25e
 
Dištančné úlohy budú spočívať vo vypracovaní všetkých troch zadaní:
 1. Analýzy potrieb školy (alebo inej inštitúcie) v oblasti duševného zdravia – obsahové požiadavky si môžete pozrieť TU
 2. Vypracovanie 2 kazuistických štúdií o vybranom prípade, pri ktorom ste intervenovali ako pedagogický alebo odborný zamestnanec v oblasti tém duševného zdravia. Vzor si môžete stiahnuť TU.
 3. Sebareflexia získania kompetencií v oblasti tém duševného zdravia po absolvovaní inovačného vzdelávania (A4 – voľný štýl). Odpovedáte na 3 otázky:
 • Akým spôsobom ma obohatilo inovačné vzdelávanie absolvované v programe: Rozvoj kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia v školskom prostredí realizované OZ Inkluziv-om v mojej profesii učiteľa/školského psychológa/škol.špeciálneho pedagóga a i. Čo budú konkrétne kroky na zlepšenie duševného zdravia organizácie, kde pracujem?
 • Ako ma IV obohatilo pre môj osobný život? Čo budú konkrétne kroky na zlepšenie môjho duševného zdravia?
 • Aké máte návrhy na skvalitnenie IV organizované OZ Inkluziv-om?
 
V prípade, že sa prihlási viacero zamestnancov z jednej školy/organizácie, dohodneme sa na alternatívnych úlohách, kontaktujte nás alebo ak o sebe neviete a zbadáme rovnakého zamestnávateľa, budeme vás kontaktovať my .
Deadline na odovzdanie dištančných úloh je 31.5. 2025 bez ohľadu na to, kedy si dopozeráte celú sériu záznamov. V mesiaoch apríl, máj, jún budú prebiehať záverečné skúšky pred 3 člennou komisiou. Viac info nižšie.
Bližšie podmienky:
INOVAČNÉ VZDELÁVANIE sa realizuje prostredníctvom ZÁZNAMOV, ktoré vám vložíme do špecializovaného systému (príde vám link cez doménu LinkManager), ktoré si následne môžete pozrieť kedykoľvek vám vyhovuje. Sériu 12tich webinárov formou záznamov je potrebné si pozrieť najneskôr do 31.5 2025., kedy je potrebné aj odovzdať dištančné úlohy. 
Jednotlivé záznamy si je môžné pozrieť v postupnosti, ako vám ich vložíme do systému. Po kliknutí na prvý záznam, je možné si ho pozerať dovtedy, pokiaľ neodošlete odpoveď na záverečnú otázku po každom zázname. Následne sa už k predchádzajúcemu záznamu neviete dostať. Takýmto spôsobom sa pokračuje až po 12. záznam. 
Vďaka tomuto systému je možné si skontrolovať čas pozerania jednotlivých záznamov a teda plnenie 90% účasti na inovačnom vzdelávaní formou záznamov.
Supervíznych stretnutí tzv. Bálintovky je potrebné sa zúčastniť online naživo. Môžete si zvoliť z daných termínov a uviesť ich v objednávke. Deň pred Bálintovkami vám pošleme link na online stretnutie cez ZOOM. Účasť na Bálintovkách je povinná počas celého trvania, tj od 17:30 – 19:00. O tom, ako prebiehajú Bálintovky sa môžete dozvedieť tu: http://ozinkluziv.sk/supervizia/
 
Organizácia prihlášok a nákupu v eshope
Prihlášky na IV prijímame do 30.marca 2025. Na IV sa viete teda prihlasovať aj v priebehu škol.roka najneskôr do 30.3. 2025, nakoľko je potrebné stihnúť si pozrieť 12 záznamov a odovzdať dištančné úlohy do 31.5. 2025.
Prihlášku je potrebné poslať poštou DOPORUČENE na adresu:
OZ Inkluziv
Ul. Z. Nejedlého 49
934 05 Levice
Spolu s prihláškou (tu na stiahnutie) je potrebné poslať aj DOPORUČENE:
 1. Neoverenú kópiu diplomu o poslednom dosiahnutom vzdelaní
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajo a Súhlas s anonymným použitím údajov v Dotazníku o duševnom zdraví pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý budete spracovávať v Analýze duševného zdravia v škole.
 
Po potvrdení prihlášky na inovačné vzdelávanie pracovníkom OZ Inkluziv na váš mail,si môžete vybrať z ponuky webinárov na stránke www.ozinkluziv.sk 12 webinárov a 2 supervízne stretnutia – Bálintovky .
Ponuka webinárov obsahuje celkom 51 webinárov, ktoré všetky spadajú pod témy duševného zdravia. Inklúzie, prevencia sociopatologických javov a tvoria obsah predmetu inovačného vzdelávania. Účastník si môže vybrať ľubovoľné témy webinárov podľa svojich potrieb na danom type školy či inej organizácie.
Objednávku cez eshop na www.ozinkluziv.sk je potrebné zrealizovať NARAZ , to znamená , že účastník vzdelávania vytvorí jednu objednávku , ktorá bude obsahovať 12 webinárov a 2 supervízne stretnutia – Bálintovky. Suma takto vytvorenej objednávky bude vo výške 410,- EUR,
Takto vytvorenú objednávku je potrebné uhradiť na základe obdržanej zálohovej faktúry so správnym variabilným symbolom najneskôr do 5 dní. Objednávku nám poštou ani mailom posielať nemusíte. Objednávka je po uhradení nemenná.
Materiálne/technické vybavenie
Povinná a odporúčaná literatúra, internet, dataprojektor, zoom
Prerekvizita vzdelávania:
Program vzdelávania nenadväzuje striktne na seba. Účastníci si môžu zvoliť ľubovoľné poradie webinárov. Pre začínajúcich odborných zamestnancov odporúčame začať úvodnými webinármi pre začínajúcich odborných zamestnancov, konkrétne pre školských psychológov, sociálnych pedagógov a školských špeciálnych pedagógov.
Vstupné požiadavky na pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca:
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch.
Absolvovanie vstupných skúšok ani predchádzajúce absolvovanie iných programov nie je pre uchádzačov potrebné.
Ukončenie inovačného vzdelávania:
Inovačné vzdelávanie sa ukončí záverečnou skúškou pred 3-člennou komisiou odprezentovaním vašich zistení v Analýze duševného zdravia inštitúcie, kde pracujete, kazuistík a sebareflexie. Všetky detailné informácie k dištančným úlohám nájdete vyššie v tomto popise.
Skúšky budú prebiehať v mesiacoch apríl/máj/jún, podľa toho, kedy máte posledný termín webináru naživo. Pripravujte si preto, prosím dištančné úlohy priebežne, aby Vás termín záverečnej skúšky neprekvapil, ktorý však dáme vedieť s dostatočným časovým predstihom. Deadline na odovzdanie dištančných úloh je 31.5. 2025. Termín záverečnej skúšky budete mať až po dopozeraní posledného webinára.
Záverečné skúšky budú prebiehať online formou cez ZOOM v poobedňajších hodinách.
Za absolvovanie 50 hodín vzdelávania získava účastník Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. Za absolvovanie 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14 e) Zákona č. 553/2003 Z.z. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 a) Zákona č. 138/2019 Z.z. môže pracovník uplatniť príplatok po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania, ale môže ho začať absolvovať už počas adaptačného.
Obsah vzdelávacieho programu:
Názov kurzu
Obsahovú náplň kurzu nájdete na webe pri každom webinári – webináre si vyberáte v eshope na www.ozinkluziv.sk
Časová dotácia
Vhodné pre:
Základné/úvodné kurzy
Úvodný webinár pre začínajúcich školských psychológov

Úvodný webinár pre začínajúcich školských psychológov

2,5 hod
Začínajúci školský psychológ
Úvodný webinár pre začínajúcich škol. Špeciálnych pedagógov

Úvodný webinár pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov

2,5 hod
Začínajúci školský špeciálny pedagóg
Úvodný webinár pre začínajúcich sociálnych pedagógov

Úvodný webinár pre začínajúcich sociálnych pedagógov

2,5 hod
Začínajúci sociálny pedagóg
Legislatíva pre školské podporné tímy

Legislatívne minimum pre školské podporné tímy

2,5 hod
Školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci
Efektívny školský podporný tím na našej škole. Ako na to?

Efektívny školský podporný tím na našej škole. Ako na to?

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Orientačná špeciálnopedagogická diagnostika v ZŠ

Orientačná špeciálnopedagogická diagnostika v podmienkach ZŠ

3 hod
Školský špeciálny pedagóg
Orientačná diagnostika pre školských psychológov v ZŠ

Orientačná diagnostika pre školských psychológov na ZŠ

3 hod
školský psychológ
Práca školského psychológa v MŠ

Práca školského psychológa v materskej škole

2,5 hod
Školský psychológ
Práca školského psychológa v ZŠ

Práca školského psychológa na ZŠ

2,5 hod
Školský psychológ
Práca školského psychológa v SŠ

Práca školského psychológa na strednej škole

2,5 hod
Školský psychológ
Psychoedukácia o Psychických poruchách a deťoch/žiakoch so ŠVVP
Úzkostné poruchy v školskom prostredí

Úzkostné poruchy v práci školského podporného tímu

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak s depresiou v školskom prostredí

Žiak s depresiou v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako pracovať so žiakom so sociálnou fóbiou?

SOCIÁLNA FÓBIA v práci školského podporného tímu

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Práca so žiakmi s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

Ako pracovať so žiakom s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak s inou sexuálnou orientáciou a rodovou dysfóriou

Žiak s inou sexuálnou orientáciou a rodovou dysfóriou

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Práca so žiakmi so švvp na ZŠ

Práca so žiakmi so ŠVVP na ZŠ

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak s VPU v ZŠ

Žiak s vývinovými poruchami učenia v ZŠ

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako pracovať s ADHD žiakom v školskom prostredí?

Ako pracovať so žiakmi s ADHD v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak s elektívnym mutizmom v školskom prostredí

Ako pracovať so žiakom/žiačkou s Elektívnym mutizmom v školskom prostredí?

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak so psychosomatickými problémami v školskom prostredí

Psychosomatické problémy žiakov v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Sebapoškodzovanie žiakov v školskom prostredí

Sebapoškodzovanie u adolescentov

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiak s problémovým správaním z pohľadu vzťahovej väzby

Žiak s problémovým správaním v škole z pohľadu vzťahovej väzby

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Žiaci s intelektovým nadaním v ZŠ

Práca s intelektovo nadanými žiakmi na ZŠ

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Starosltivosť o žiakov so psychickými poruchami v školskom prostredí

Starostlivosť o žiakov so psychickými poruchami v školskom prostredí – tipy a skúsenosti

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Špecifiká psychologickej činnosti so žiakmi s mentálnym postihnutím

Špecifiká psychologickej činnosti so žiakmi s mentálnym postihnutím

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
Agresívny žiak na ZŠ

Agresívny žiak na základnej škole

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako postupovať pri zistení ŠIKANY v školskom prostredí?

Šikana v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako postupovať pri sexuálnom zneužití?

Sexuálne zneužívanie v práci ŠPT

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Rizikové sexuálne správaniamladistvých a tipy, čo zahrnúť do sexuálnej výchovy v školskom prostredí

(Rizikové) Sexuálne správanie mladistvých (a TIPY čo zahrnúť do sexuálnej výchovy v školskom prostredí )

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Spolupráca s inštitúciami
Ako spolupracovať s OSPODaSK?

Spolupráca so sociálnou kuratelou z pohľadu sociálneho pedagóga

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Možnosti spolupráce špeciálnych výchovných zariadení a školských podporných tímov?

Možnosti spolupráce špeciálnych výchovných zariadení a školských podporných tímov

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Spolupráca učiteľa a pedagogického asistenta

Spolupráca pedagogického asistenta a učiteľa

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Rozvojové kurzy
Projektívne techniky v práci ŠPT

Projektívne techniky v práci ŠPT

2,5 hod
ŠŠP a odborní zamestnanci
Relaxačné techniky v práci pg a odbr zamestnancov

Relaxačné techniky v práci školských podporných tímov

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Senzorická integrácia v školskom prostredí – tipy na aktivity

Senzorická interácia alebo Ťažkosti žiakov so spracovaním zmyslových podnetov v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Skupinová arteterapia v školskom prostredí

Skupinová arteterapia v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Protidrogové preventívne programy efektívne na ZŠ a SŠ

Protidrogové preventívne programy efektívne na ZŠ a SŠ

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Preventívne programy na ZŠ I.

Preventívne programy na ZŠ

1,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Preventívne programy na SŠ I.
pripravujeme
2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Preventívne programy na SŠ II.
pripravujeme
2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Čas pre učiteľov učiteľky

Preventívny program pre učiteľov: Čas pre učiteľov a učiteľky

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako komunikovať s rodičmi a žiakmi
pripravujeme
2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako komunikovať s učiteľmi a riaditeľmi
pripravujeme
2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Špecifiká pomáhajúceho vzťahu medzi žiakom a pedagogickým/odborným zamestnancom školy

Špecifiká pomáhajúceho vzťahu medzi žiakom a pedagogickým/odborným pracovníkom v škole, resp. školskom zariadení

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Nespolupracujúci klient v školskom prostredí

Nespolupracujúci klient v školskom prostredí

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Ako budovať rezilienciu detí a dospievajúcich?

Ako budovať odolnosť detí a dospievajúcich?

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Frustračná tolerancia detí a žiakov ZŠ

Ako budovať frustračnú toleranciu u detí predškolského a školského veku

2,5 hod
Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci
Informácie o našich lektoroch nájdete pri každom webinári.
Garantkou programu je Mgr. Petra Gogoláková

EXTRA BONUS

Ku každému vzdelávaniu dostávate ako jednotlivec alebo škola prístup do  aplikácie SPOJKA, prvej aplikácie pre:
 • pre školské podporné tímy, 
 • pomáhajúce profesie, 
 • učiteľov najmä etiky, náuky o spoločnosti a iných humanitných predmetov 
 • učiteľov psychológie, vedúcich krúžky psychológie a pod.

V Spojke nájdete:

Spojku je možné objednať si aj samostatne za ročný poplatok 40e. Tí, čo si predlžujú predplatné 30e.
Ako účastníci inovačného vzdelávania ju však získavate grátis na celý školský rok 2023/2024!
Máte jedinečnú príležitosť získať:
 • podporu zo strany kolegov v diskrétnom Fóre – nie na sociálnych sieťach
 • materiály na psychoedukáciu o témach duševného zdravia na vašej škole pre žiakov, učiteľov, rodičov prostredníctvom EduPage (infografiky v PDF a jpeg formáte), tlačenej verzii na nástenky, sociálne siete školy/školského podporného tímu a pod.
 • aktuálne informácie o dianí na Slovensku v oblasti duševného zdravia, inklúzie, multidisciplinárnej spolupráce a iných zaujímavých udalostiach
 • prehľad kontaktov pomáhajúcich profesií v jednotlivých regiónoch
 • aktuálne informácie o vzdelávaniach OZ Inkluziv-u
 • prístup k osnovám preventívnych programov na rôzne témy – tzv. PREVAKTIV
 • prístup k pracovným listom o duševnom zdraví pre školské podporné tímy, učiteľov etiky, občianskej náuky, náuky o spoločnosti a iných humanitných predmetov, seminár psychológie ako aj krúžok psychológie
 
Všetky potrebné informácie nájdete tu: http://ozinkluziv.sk/mobilna-a-webova-aplikacia-spojka/
Tešíme sa na vás v aplikácii SPOJKA
Registrácia na www.spojka.info