Úvodný webinár pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre

  • ZAČÍNAJÚCICH ŠKOLSKÝCH ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV

 

 Lektor: Mgr. Adam Škopp

Cena: 30e

Kedy: ZÁZNAM 

Kde: ZOOM

Obsahová náplň webináru:
1. Legislatíva z oblasti profesie školského špeciálneho pedagóga
2. Procesné štandardy odbornej činnosti školského špeciálneho pedagóga (prvé kroky odkiaľ začať – administratíva a dokumentácia, preventívna a depistážna činnosť, odborná intervenčná činnosť, metodicko-vzdelávacia činnosť a osvetová činnosť)
3. Problémové okruhy práce školského špeciálneho pedagóga (odporúčania z praxe na vybrané témy – zápis do 1. ročníka, plán práce školského špeciálneho pedagóga,…)
BONUS: Ku každému úvodnému webináru dostanete aj balíček dokumentov potrebných pre štart v práci škol.špeciálneho pedagóga (pozorovací hárok, ukážky správ, administratívne zložky, informované súhlasy a pod.)

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

O lektorovi:
Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a zároveň ako školský špeciálny pedagóg. S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracuje ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže je expertným členom pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii. Absolvoval 2-ročný vzdelávací program Nadácie pre deti Slovenka – Škola inkluzionistov a dlhodobý výcvik v artefiletike u Mgr. Broni Pleškovej. Je trénerom Sindelar metódy a Bilaterálnej integrácie. Absolvoval kurz MABEL – multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Realizuje intervenčné programy KUMOT (Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností), KUPOZ (Program zameraný na rozvoj pozornosti), KUPREV (Preventívny program pre deti vo veku 4 – 8 rokov), Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ, Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13 – 18 rokov a Ropratem (Rozvoj pracovného tempa) a komplexnú metódu rozvoja učenia Grunnlaget. Aktuálne sa vzdeláva v koučingu v školskom prostredí na Komenského inštitúte. Teoreticky a prakticky sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, zaujíma sa o inovatívne metódy vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu a šíri príklady dobrej praxe z oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM