Ako budovať odolnosť detí a dospievajúcich?

20,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • pedagogických a odborných zamestnancov v školských podorných tímoch
  • pre širokú verejnosť
  • rodičov

 

KEDY: ZÁZNAM 

 

Počas tohto školského roka sa zrealizovali z kapacitných možností 1 termín webináru naživo, ak by mal ešte niekto záujem, posielame záznam webináru, ktorý máte sprístupnený 5 dní na pozretie a následne môžete napísať do Online poradne (na poradnapsp@gmail.com) otázky, ktoré máte na lektora/ku, ako náhrada za diskusiu na konci webináru. K webináru posielame aj prezentáciu z webináru.

K záznamu posielame aj prezentáciu.

 

KDE: ZOOM

Lektorky: Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Cena: 20e

 

Obsahová náplň:

Lektorka  objasní koncept reziliencie – psychickej odolnosti s ohľadom na súčasné výzvy pre detskú a dospievajúcu populáciu. Koncepty doplní o svoje dlhoročné skúsenosti s prácou s detskými a dospievajúcimi klientmi v kríze a traume.

Čo je to reziliencia/psychická odolnosť?

Na čom je založená psychická odolnosť?

Ako ju u seba, ako rodiča a u detí podporovať?

Ako budovať zdravé sebavedomie detí a dospievajúcich?

Ako učiť deti a dospievajúcich prekonávať prekážky?

Dotkneme sa konceptov pozitívnej psychológie – šťastia a spokojnosti, paradoxnej teórie zmeny a niektorých aspektov vzťahovej väzby

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

O lektorke:

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.,

Má psychologickú, pedagogickú a psychoterapeutickú kvalifikáciu. Psychologické vzdelanie vrátane doktorandského štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, pedagogické vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a psychoterapeutické vzdelanie v Českém institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii v Brne a v psychotraumatológii a EMDR.

Zastupuje Českú a Slovenskú republiku v Európskej asociácii školskej psychológie v sekcii krízového manažmentu. Pripravila komplexné vzdelávanie krízovej intervencie v detských skupinách a nadväzujúcu starostlivosť o deti, učiteľov a rodičov Venuje sa individuálnej aj skupinovej  krízovej intervencii, terapii traumy detí a dospelých, sprevádzaní detí a rodín po strate člena rodiny a paliatívnej starostlivosti o deti.

Prax získala ako školská psychologička na základných školách, v súčasnosti pracuje v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie a v ambulancii klinickej psychológie. Spolupracovala s Filozofickou fakultou UK Bratislava ako lektorka pre frekventantov špecializačného kurzu zo školskej psychológie a pri preklade amerického projektu Second Step (v slovenskej verzii Srdce na dlani) na prevenciu násilia v školách.

 

Je zakladateľka Inštitútu osobnostného rozvoja, www.ior.sk

Je členkou organizácií:

  • Slovenská komora psychológov

  • Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu

  • EMDR Slovensko

  • Traumatic Incident Reduction Association (TIRA)

  • kandidátka supervízie – členka EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing)

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM