Spolupráca učiteľa a asistenta učiteľa

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

 • odborníkov zo školských podporných tímov
 • učiteľov
 • riaditeľov
 • všetkých, ktorých téma zaujala

 

KEDY: ZÁZNAM alebo  

 25.4. 2024 o 16:30 – 19:00

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Lektori: Mgr. Adam Škopp a Mgr. Monika Kolinská

 

Obsahová náplň webináru:

 1. Kto je asistent učiteľa
 2. Kde pôsobí asistent učiteľa
 3. Hlavné činnosti asistenta učiteľa – úloha a rola AU (nesprávne úvahy o činností AU)
 4. Asistent učiteľa a školský podporný tím
 5. Desatoro asistenta učiteľa
 6. Názory učiteľov na inkluzívne vzdelávanie a spoluprácu AU s učiteľom na konkrétnej škole – návrh na dotazníkový prieskum na zisťovanie úrovne spolupráce AU s učiteľom na vlastnej škole (zmapovanie aktuálnej situácie)
 7. Príklady konkrétnej praxe spolupráce AU a učiteľa

 

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

 • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
 • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Magisterské štúdium absolvovala na PF UKF v Nitre v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. Svoju aprobáciu si rozšírila o predmet anglický jazyk a literatúra a v súčasnosti končí dvojročné rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky na PF UK v Bratislave. Práci so žiakmi primárneho vzdelávania sa venuje už 24 rokov.

Svoje poznatky si neustále dopĺňa novými absolvovaním rôznych vzdelávaní, školení, kurzov a seminárov. Absolvovala vzdelávací program Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu realizovaný v rámci projektu Škola, ktorej to myslí, inovačné vzdelávanie Podpora kritického myslenia, vzdelávací kurz Efektívna výchova krok za krokom, školenia zamerané na metodiku výučby matematiky Hejného metódou a vzdelávanie komplexnej metódy rozvoja učenia Grunnlaget.

Patrí k pedagógom, ktorých ich práca veľmi baví. Záleží jej na svojich žiakoch, zaujíma sa o nich a snaží sa o dobrý vzťah s nimi, založený na vzájomnom rešpekte. Vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti inklinuje a preferuje inovatívny prístup  a využívanie aktivizujúcich metód a foriem. V spolupráci s centrom moderného vzdelávania EDULAB  realizovala so svojimi žiakmi environmentálny projekt Misia modrá planéta a projekt finančnej gramotnosti Malá finančná akadémia.

Vo svojej pedagogickej praxi uplatňuje princípy inkluzívneho vzdelávania, ako vedúca MZ 1.-4. ročníka je  aktívnou členkou školského podporného tímu. Svoje poznatky a skúsenosti v oblasti inklúzie si rozšírila priamym pozorovaním inkluzívneho vzdelávania na berlínskej základnej škole.

O lektorovi:
Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a zároveň ako školský špeciálny pedagóg. S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracuje ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže je expertným členom pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii. Absolvoval 2-ročný vzdelávací program Nadácie pre deti Slovenka – Škola inkluzionistov a dlhodobý výcvik v artefiletike u Mgr. Broni Pleškovej. Je trénerom Sindelar metódy a Bilaterálnej integrácie. Absolvoval kurz MABEL – multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Realizuje intervenčné programy KUMOT (Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností), KUPOZ (Program zameraný na rozvoj pozornosti), KUPREV (Preventívny program pre deti vo veku 4 – 8 rokov), Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ, Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13 – 18 rokov a Ropratem (Rozvoj pracovného tempa) a komplexnú metódu rozvoja učenia Grunnlaget. Aktuálne sa vzdeláva v koučingu v školskom prostredí na Komenského inštitúte. Teoreticky a prakticky sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, zaujíma sa o inovatívne metódy vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu a šíri príklady dobrej praxe z oblasti inkluzívneho vzdelávania.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM , 25.4. 2024 o 16:30 – 19:00