Orientačná špeciálnopedagogická diagnostika v podmienkach ZŠ

30,00 

Vymazať

Popis

Určený pre:

  • školských špeciálnych pedagógov pracujúcich v ZŠ

 

KEDY:

ZÁZNAM

29.4. 2024 o 16:30 – 19:00

 

KDE: ZOOM

Cena: 30e

Lektori: Mgr. Jana Bočkajová

 

Obsahová náplň webináru:

  • Metódy a špecifiká orientačnej špeciálnopedagogickej diagnostiky
  • Žiak s rizikovým vývinom vo výchovno-vzdelávacom procese, najčastejšie prejavy v učení a správaní
  • Predikcia vývinových porúch učenia, deficity čiastkových funkcií
  • Objasnenie spolupráce školského špeciálneho pedagóga s pedagogickými zamestnancami v ZŠ a odbornými zamestnancami v CPP,  jej dôležitosť pre identifikáciu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov
  • Súbor záznamových a pozorovacích hárkov so zameraním na zisťovanie úrovne čiastkových  funkcií u žiakov s rizikovým vývinom
  • Otázky, diskusia, odporúčania pre prax, analýza konkrétnych prípadov

 

Ku každému webináru dostanete certifikát o absolvovaní.

 

 

————————————————————————————————-

ZÁZNAM

Záznamy robíme takmer z každého webináru. Máte ho sprístupnený 3 dni odo dňa doručenia linku na záznam. Ako náhradu za diskusiu na konci webináru nám môžete napísať do Online Poradne na poradnapsp@gmail.com a lektor/ka Vám odpíše. K záznamu posielame aj prezentáciu.

Webinár máte k dispozícii na 2 zhliadnutia. Keď zbadáme v systéme, že ste si ho 2x pozreli (napr. ste nestihli naraz a pod.) meníme heslo. (Odporúčame si ho pozrieť naraz, po príp. nezatvoriť kartu, kde ho máte rozpozeraný).

Možnosť zakúpiť si záznam dávame zvyčajne po uskutočnení prvého termínu webináru. Uprednostňujeme, keď sa naplní kapacita na LIVE termíny (naživo).

Záznamy posielame záujemcom, ktorým nevyhovovali LIVE termíny (naživo) a objednajú si ZÁZNAM.

Účastníkom, ktorí sa zúčastnili LIVE termínu, záznam už NEPOSIELAME, len vo výnimočnom prípade.

Záznamy neposiela systém automaticky, ale manuálne, preto vám pošleme potrebné údaje do 2 dní.

Pri webinároch, kde nie je uvedený ZÁZNAM sa buď:

  • ZÁZNAM nerealizoval, pretože koncept webináru je stavaný naživo (ak by ste mali záujem o taký webinár, napíšte nám a pridáme ďalšie termíny, vzhľadom k vyťaženosti lektorov však dávame zvyčajne 2 termíny za šk.rok)
  • alebo ešte len zverejníme

Ďakujeme za pochopenie a korektnosť

————————————————————————————————–

 

O lektorke:

Špeciálnu pedagogiku som vyštudovala na Prešovskej univerzite v 5 ročnom odbore  – psychopédia. Moja práca s deťmi a žiakmi  so zdravotným znevýhodnením začala v špeciálnej základnej škole, kde som pracovala 21 rokov. Neskôr som svoju prax rozšírila o pozíciu odborného zamestnanca v CPPPaP a CŠPP.  Mojou klientelou boli deti s rizikovým vývinom, žiaci s viacnásobným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami autistického spektra. Táto skúsenosť bola pre mňa silnou vnútornou motiváciou k tomu, aby som hľadala cestu ako s neverbálnymi deťmi komunikovať, akým spôsobom u nich prebudiť  komunikačný zámer,  a v neposlednom rade ako byť nápomocná v poradenstve pre rodičov či pedagogických zamestnancov. V roku 2018 som svoju špeciálnopedagogickú spôsobilosť doplnila na UK v Bratislave v špecializácii: Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a ukončila ju štátnou skúškou zo školskej logopédie.

Počas mojej špeciálnopedagogickej praxe som absolvovala množstvo kurzov a vzdelávaní so zameraním pre rôzne skupiny deti a žiakov so zdravotným znevýhodním. Rokmi však prichádzam k záveru, že pre dosiahnutie cieľov v terapii je prehlbovanie kvalifikácie samozrejme  dôležité, ale nie kľúčové.

Môžeme disponovať odbornými schopnosťami a zručnosťami, mať k dispozícii tie najlepšie metódy a prostriedky, no  pre dosiahnutie progresu dieťaťa v terapii to nestačí. Kľúčové je získanú odbornosť vedieť uplatniť v praxi, prizvať k riešeniam problémov viacerých odborníkov, a na hodnotový piedestál  postaviť ľudskosť s citlivým vnímaním potrieb dieťaťa i jeho rodičov. Toto presvedčenie sa snažím aplikovať nielen v prostredí CPP, ale hlavne vo svojej obľúbenej intervencii s asistenciou zvierat (hipoterapii), kde mám priestor aj pre realizáciu alternatívnych prístupov – senzorickej či bilaterálnej integrácie.

Ďalšie informácie

Dátum

ZÁZNAM, 29.4. 2024 o 16:30 – 19:00