Analýza potrieb našej školy/organizácie v oblasti duševného zdravia
Milé kolegyne, kolegovia, prosím , pozorne si prečítajte osnovu, ktorú sme pre vás pripravili ako záklané vodítko na vypracovanie analýzy.
Požiadavky na formálnu úpravu: 12pt, Nadpisy 14pt, zarovanie na plnú šírku, úvodná strana – VZOR TU
Analýzu môžete písať pokojne aj v menej formálnom štýle. Odporúčame náučno-hovorový štýl.
Kapitoly:
OBSAH
 1. Úvod – uveďte, akú pozíciu máte na škole a o čom bude vaša práca po kapitolách.
 2. Súčasný stav školy/organizácie v oblasti duševného zdravia
  1. Základné údaje o škole/organizácii. Mestská/obecná škola? Koľko žiakov? Špecifiká regionálnej oblasti, kde sa škola nachádza. Máte školský podporný tím? Z koľkých členov sa skladá a z akých profesií?
  2. Aktuálne výzvy žiakov v oblasti duševného zdravia (DZ). Koľko integrovaných? Aké psychiatrické diagnózy sa vyskytujú vo vašej škole? Aké problémové správanie? Koľko žiakov nezvláda prospech v známkach? Koľko žiakov je zo SZP?
  3. Aktuálne výzvy rodičov v oblasti DZ. Aká je spolupráca s rodičmi na zlepšení DZ žiakov? Organizujete mimoškolské aktivity na utuženie vzťahov s rodičmi? Zúčastňujú sa ich?
  4. Aktuálne výzvy učiteľov v oblasti DZ. Aká je atmosféra v zborovni? Aké vzťahy prevládajú v učiteľskom kolektíve? Čo vnímate ako výzvy na riešenie pre učiteľov z vášho subjektívneho pohľadu?
  5. Aké aktivity robíte v oblasti duševného zdravia na škole? Preventívne aktivity, PEER program, mimoškolské aktivity, súťaže, výlety, významné udalosti na vašej škole, do akých programov ste zapojení, spolupráca s mestom/obcou a pod.
 3. Prieskum
  1. Cieľ prieskumu
  2. Metódy zberu dát – neštandardizovaný dotazník
  3. Metódy vyhodnocovania dát – Google Formulár
  4. Organizácia prieskumu
  5. Na vyhodnotenie nasledovných dotazníkov, ktoré vám dáme k dispozícii, umiestnite screenshoty výsledkov jednotlivých otázok, ktoré vám poskytne Google Forms a umiestniť ich do tejto kapitoly ako obrázky, plus popíšte, aké vyšli výsledky použitím deskriptívnej štatistiky. Dotazníky:
   1. Analýza duševnej pohody pedagogických zamestnancov – dotazník vám pošleme individuálne do mailu. Aspoň 20 respondentov. Prosíme, odlíšte školského špeciálneho pedagóga aj keď patrí k pg zamestnancom, zaraďte jeho odpoveď do odborných zamestnancov, lebo pracuje v rámci užšieho kruhu školského podporného tímu. Je to len pre naše lepšie porozumenie pohľadu učiteľov a potom iných zamestnancov. Ďakujeme.
   2. Analýza duševnej pohody odborných zamestnancov prostredníctvom dotazníka, ktorý pošleme do mailu. (ideálne všetkých ktorých máte na škole podľa § 23 zákona č. 138/2019 – kategórie odborných zamestnancov)
 1. Diskusia – Vaša interpretácia zistených výsledkov. Toto je najkľúčovejšia časť, ktorú Vás poprosíme spracovať aj do prezentácie, ktorú nám odprezentujete na záverečnom stretnutí po absolvovaní všetkých webinárov v inovačnom vzdelávaní.
  1. Interpretovať všetky 3 oblasti prieskumného dotazníka. Čo ste zistili od kolegov? V čom vidia priestor na zlepšenie fungovania školy v oblasti duševného zdravia? Čo môžu byť príčiny výsledkov v prieskume? Súvislosti vzhľadom k vašej inštitúcii, regionálne pomery, celoslovenská situácia a pod.
  2. A doplňte tiež Vašu interpretáciu a súvislosti spojené so zisteniami z Vášho pohľadu. Tu môžete byť veľmi subjektívny a úprimný.
 2. Záver – slová povzbudenia? Vaše priania, vízie na záver v oblasti duševného zdravia pre vašu organizáciu?
 
Doplňujúce inštrukcie:
Nemusíte pracovať so žiadnymi bibliografickými zdrojmi. Celá práca sa môže niesť v náučno-hovorovom štýle.
Nie je povinné spomínať názov školy či organizácie, v ktorej aktuálne pracujete. Akceptujeme anonymitu, ak tak uznáte za vhodné.
Dotazníky, ku ktorým vám umožníme prístup, aby ste vedeli pracovať s výsledkami budú označené tiež anonymne.
Celá analýza slúži len pre naše interné účely ako vaša dištančná úloha.
Samozrejme, ak chcete, svoje zistenia môžete prezentovať na vašej škole a ďalej navrhnúť opatrenia na zlepšenie duševnej pohody pedagogických a odborných zamestnancovm. Práve túto skutočnosť realizácie takéhoto prieskumu na vašej škole/ organizácii vnímame ako veľmi prínosnú. Pre komplexné spracovanie potrieb vašej školy/organizácie môžete spraviť prieskum aj medzi žiakmi a rodičmi. Avšak to je už celkom slušný kus práce, preto pre potreby dištančnej úlohy sme tento rok zadali ako cieľovú skupinu PZ a OZ 🙂
S Vaším súhlasom použijeme anonymne údaje o duševnom zdraví škôl z pohľadu jej zamestnancov v celoslovenskom prieskume o duševnom zdraví pedagogických a odborných zamestnancov iniciovaný OZ Inkluziv-om.
Ďakujeme za spoluprácu, ceníme si vaše zistenia 🙂
Tím OZ Inkluziv-u