Prečo vzniklo občianske združenie OZ Inkluziv?
Ako prvý projekt OZ Inkluziv-u vznikol Portál školskej psychológie ako reakcia na zvýšený nárast obsadzovania pozícií školských psychológov v školách vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov I. a II.
Portál ŠP vznikol v roku 2021, v náročnom období pandémie.
Reagovali sme na vzniknutú situáciu podpornými aktivitami pre kolegov, ako napr. vytvorením špeciálnej Sekcie pre školských psychológov s užitočnými materiálmi a zdrojmi k našej práci, podporkami, supervíznymi webinármi a i.
Zakladateľmi OZ inkluziv sme teda školskí psychológovia, ku ktorým sa postupne pridávajú ďalší odborní a pedagogickí zamestnanci škôl, ale aj klinickí psychológovia, pedopsychiatri, psychoterapeuti a pod.
Preto sme sa rozhodli naše pôvodné zameranie na školskú psychológiu rozšíriť o témy z iných profesií v rámci školských podporných tímov, a to menovite, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, liečebných pedagógov, logopédov v školách, výchovných poradcov, preventistov a pod., ktorí tiež prejavili záujem o projekt PŠP.
OZ Inkluziv sa teda tematicky zameriava na oblasti:
 • duševného zdravia
 • multidisciplinarity
 • integrácie/ inklúzie v školskom prostredí
 
Prečo duševné zdravie?
Ako školskí psychológovia sme mnohí nastúpili do škôl v čase pandémie Covid 19. To, aký nápor na naše služby sme pocítili, bol enormný. Aj keď štatistické výstupy z roku 2020 z Národného centra pre zdravotnícke informácie ukazujú znížené počty detí a dospievajúcich v psychiatrických ambulanciách, je to spôsobené práve zamedzením prístupu klientov k službám psychiatrov či psychológov v čase pandémie.
Naopak Správa UNICEF o situácii detí vo svete 2021: na čo myslím – propagácia, ochrana a starostlivosť o psychické zdravie detí – doposiaľ najrozsiahlejší dokument o stave psychického zdravia detí vo svete ukazuje, že 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10 – 19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou. takmer 46 000 dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy, ktorá je jednou z piatich najčastejších príčin úmrtí v rámci tejto vekovej skupiny.
Situácia v Európe
9 miliónov mladistvých vo veku 10 – 19 rokov v európe trpí duševnými poruchami. výskyt duševných porúch u chlapcov a dievčat v európe vo veku 10 – 19 je 16,3 %, pričom inde vo svete je to 13,2 %. v tomto vekovom rozmedzí vyhasnú v európe približne 3 ľudské životy denne v dôsledku samovraždy. v roku 2019 tvorili depresia a úzkosť u mladých ľudí vo veku 10 – 19 rokov 55 % všetkých duševných porúch.
Školský podporný tím je tím kvalifikovaných odborníkov, ktorí vedia podať prvú odbornú psychologickú podporu žiakom, rodičom a učiteľom!
zdroj: https://www.unicef.sk/clanky/551-sprava-o-stave-dusevneho-zdravia-deti-vo-svete/
Prečo multidisciplinarita?
Zavedením pojmu školské podporné tímy do zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a do zákon č. 414/2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. sa vytvoril systematický krok k starostlivosti o duševné zdravie na školách.
Je to významný míľnik v posune vpred v slovenskom školstve. Základom je však sieťovanie odborníkov aj z rezortu zdravotníctva či práce.
Preto sa zameriavame na spoluprácu medzi pomáhajúcimi profesiami v duchu Reformy starostlivosti o duševné zdravie, pre potreby ktorého sa zriadila aj medzirezortná pracovná skupina na ministerstve zdravotníctva a zriadenie rady vlády pre duševné zdravie.
Prečo inklúzia (integrácia)?
Ako školské podporné tímy denno-denne pracujeme so žiakmi so ŠVVP, vidíme ich starosti, ale aj radosti. sme presvedčení, že inklúzia je možná aj v našich podmienkach slovenského školstva, ale musí sa robiť   s   r o z u m o m.
Veríme, že pre úspešnú realizáciu inkluzívneho vzdelávania potrebujeme predovšetkým:
 • vyškolených učiteľov a školské podporné tímy
 • osvietených riaditeľov a
 • spolupracujúcich rodičov
 
Na slovenských školách sa uskutočňuje stále skôr integrácia ako inklúzia, avšak postupnými krokmi, veríme, že sa dopracujeme aj k pravému významu inklúzie.
Práve školský podporný tím môže svojou pôsobnosťou na školách ukázať, ako sa to dá a priniesť inklúziu citlivými krokmi do školy!!!
#inkluziasrozumom
Cieľové skupiny OZ Inkluziv sú:
 • odborníci
 • učitelia
 • rodičia
 • žiaci
 • študenti
 • riaditelia
 
 
Piliere oz inkluziv sú:
 1. multidisciplinarita
 2. psychoedukácia
 3. osveta
 4. poradenstvo
 5. praktické vzdelávanie
 
Aktivity oz inkluziv
 • podporky, bálintovky, supervízne webináre
 • články, blogy, infografiky
 • videá, minipodcasty
 • online poradne
 • webináre, workshopy
 
V OZ Inkluziv sa držíme motta:
„Keď som mal 5 rokov, mama mi povedala, že byť šťastný je zmyslom života. keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. povedal som „šťastný“. povedala mi, že som nerozumel otázke. ja som povedal, že ona nerozumie životu.“
— John Lennon
Veríme, že v škole a v rodine by mali deti prežiť najkrajšiu časť svojho života!
…spolu za podporu duševného zdravia na školách…
Tím OZ Inkluziv

Tím OZ Inkluziv

Mgr. Lucia Balážová

školská psychologička na strednej škole

Štatutárna zástupkyňa OZ Inkluziv. Iniciátorka projektu Portál školskej psychológie. Školská psychologička, učiteľka, mama 2 krásnych chalanov, manželka a nadšenkyňa zavádzania školských podporných tímov do škôl.

Ako začínajúca školská psychologička som vnímala, že nám chýbajú elementárne informácie k našej práci zoskupené niekde v online priestore. Preto vznikol Portál školskej psychológie. V súčasnosti je to však už o školských podorných tímoch, preto sa snažíme vytvárať podporu pre celé tímy.

Stojíme na začiatku veľkých zmien v školstve, má to zmysel. 🙂

Mgr. Petra Gogoláková

školská psychologička na základnej škole, spoluzakladateľka OZ Inkluziv a Portálu školskej psychológie

 

Pracujem ako školská psychologička a síce som pôvodne chcela ísť do oblasti klinickej psychológie, práca v škole ma veľmi oslovila. Je to práca kreatívna, flexibilná a zároveň veľmi zodpovedná a náročná. 

Vidím veľký prínos odborných zamestnancov na školách. Kompetentná a kvalitná odborná práca v škole, môže zabrániť mnohým problémom detí v budúcnosti. 
V školskom podpornom tíme máme možnosť s deťmi pracovať na rôznych úrovniach. Vidíme deti v kolektíve, máme možnosť s nimi pracovať individuálne, zapojiť vieme rodinu aj učiteľov a spolupracujeme aj s inými odborníkmi. 
Keďže som aktuálne na materskej dovolenke, veľmi sa teším, že v našom OZ realizujeme aktivity, ktorými môžeme školským podporným tímom pomôcť v ich práci….pretože aj moje dieťa raz bude chodiť do niektorej z našich škôl. 

Mgr. Radmila Kvakovská

školská psychologička na základnej škole, spoluzakladateľka OZ Inkluziv a Portálu školskej psychológie

Som pozitívne naladená školská psychologička s motiváciou zlepšiť školské a mimoškolské aktivity na podporu duševného zdravia detí a dospievajúcich ľudí. Aktuálne mám 3-ročnú prax v pozícii školskej psychologičky a 4-ročnú prax ako učiteľka psychológie, pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Taktiež som mama, ktorá aplikuje svoje poznatky na svojich deťoch. Asi najdôležitejžie je, že hľadám cesty, ako sa to dá a neodradia ma ani prekážky v školstve či v spoločnosti.

Mgr. Matúš Lavrík

školský psychológ na strednej škole

Mgr. et. Mgr. Katarína Dobrovodská

Školská psychologička a školská špeciálna pedagogička na základnej škole.

Spominam si, ako na mňa ľudia pred cca 12 rokmi pozerali, keď som so zápalom a vášňou hovorila o inklúzii. Som rada, že v súčasnosti sa takto na mňa pozerá menej ľudí a stále viac vnímam snahy o šírenie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. V škole sa s podporným tímom podieľame na poskytovaní podpory všetkým, čo to potrebujú a neustále sa usilujeme spoločne nastavovať systém a podmienky tak, aby každý žiak, učiteľ a rodič mal pocit, že má topánky šité na mieru.

Mgr. Simona Braciníková

sociálna pedagogička na základnej škole

Zavádzanie školských podporných tímov vnímam ako nutnosť v každej škole. Venujeme sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a aj intaktným žiakom. Vedieť pracovať so svojimi emóciami, poznať svoje zvládacie mechanizmy je nutnosť rovnako dôležitá, ako napríklad ovládať matematiku. Úprimne sa teším z toho, že okrem výkonu sa môžeme venovať aj prežívaniu žiakov.

Mgr. Dominika Kačmárová

školská psychologička na strednej škole

Mgr. Veronika Kévely

školská psychologička v materskej škole

Mgr. Soňa Gorušová

Psychologička pracujúca od roku 2012 na rôznych pozíciách. Pracovala som v poradni pre domáce násilie OZ Náruč, kde som vnímala nutnosť tímovej spolupráce. Dodnes pracujem v psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya v Kremnici ako klinická psychologička a zároveň som svoju profesijnú oblasť prepojila s pozíciou školskej psychologičky na strednej škole, pretože ako mama dvoch detí vnímam ako je dôležité vzťahové prostredie, ktoré má na nás vplyv od detstva a práve aj v školskom prostredí.

Mgr. Silvia Olejníková

V súčasnosti pracujem ako psychologička v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie. Väčšiu časť mojej pracovnej kariéry som však strávila v úzkom kontakte so školským prostredím ako poradenská psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva. Tu som sa okrem psychodiagnostickej  a poradenskej činnosti venovala aj oblasti prevencie. Skupinová, ale i individuálna práca na pôde školy v úzkej spolupráci s učiteľmi mi umožnila vnímať školu ako miesto dôležité pre sebarozvoj, sebavnímanie a emočné prežívanie detí a dospievajúcich. Miesto, ktoré môže byť podporné, rovnako však i zraňujúce. V tejto súvislosti vnímam ako nenahraditeľnú práve prácu školského podporného tímu, ktorý pomáha vytvárať na škole bezpečný a prijímajúci priestor pre všetkých bez rozdielu.