Do škôl sa zavádzajú školské podporné tím. Je to veľký krok vpred v starostlivosti o duševné zdravie žiakov, rodičov a učiteľov.

Prvý krát sa oficiálne dostáva pojem školský podporný tím (ŠPT) do zákona č. 414/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. § 84a (2) a (3), citujeme:

Riaditeľ materskej školy, riaditeľ základnej školy alebo riaditeľ strednej školy môže na účely inkluzívneho vzdelávania vytvoriť školský podporný tím,

„Členom školského podporného tímu je školský špeciálny pedagóg a všetci odborní zamestnanci príslušnej školy. Členmi školského podporného tímu môžu byť aj iní pedagogickí zamestnanci. Zloženie školského podporného tímu upraví riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade, ak je zriadená.“

 

Do kategórie pedagogických zamestnancov ŠPT  môže patriť napr. školský špeciálny pedagóg (ale aj učitelia, triedni učitelia, výchovný poradcovia a pod.) do kategórie odborných zamestnancov patrí podľa §23 v zákone č. 138/2019:

 

 1. psychológ a školský psychológ,
 2. špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
 3. kariérový poradca,
 4. logopéd a školský logopéd
 5. liečebný pedagóg,
 6. sociálny pedagóg.

 

 

Doteraz pôsobili na školách najčastejšie výchovní poradcovia, koordinátori prevencií, na väčšine škôl aj školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ. O niečo menej obsadzované pozície boli sociálni pedagógovia, liečební pedagógovia či logopédi.

 

V súčasnosti dáva štát dôraz na tímovosť a multidisciplinárne prepájanie, pretože na škole o počte 600 žiakov, jeden či dvaja pedagogickí a odborní zamestnanci nedokážu s narastaúcim počtom žiakov so ŠVVP poskytnúť kvalitnú starostlivosť v oblasti výchovného, psychologického, špeciálnopedagogického či sociálneho poradenstva väčšine žiakom.

 

Úlohou školských podporných tímov je (zákon č. 414/2021 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z.z. § 84a (1):

 

 1. a) koordinovať rozvoj inkluzívneho vzdelávania,
 2. b) zabezpečiť vo výchove a vzdelávaní uplatňovanie používania prístupov a stratégií, ktoré vyplývajú z jednotlivých odborov vedy a techniky,
 3. c) spolupracovať so zariadením poradenstva a prevencie a ďalšími subjektmi pri podpore detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 4. d) poskytovať poradenstvo deťom, žiakom a zákonným zástupcom a metodickú podporu pedagogickým zamestnancom,
 5. e) podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu.

 

 

Konkrétnejšie to môžu byť činnosti podľa odbornosti daného člena školského podporného tímu, ako napríklad:

 

 1. Realizácia preventívnych a intervenčných (nápravných) programov
 2. Realizácia krátkodobých konzultácií
 3. Poskytovanie dlhodobého poradenstva
 4. Pomoc pri adaptácií prvákov či nových žiakov do školy
 5. Podpora procesu integrácie žiakov so ŠVVP
 6. Kariérové poradenstvo žiakom
 7. Poradenstvo a konzultácie pre učiteľov, triednych učiteľov, vychovávateľov a pod.
 8. Odborné poradenstvo pri tvorbe zdravej klímy školy riaditeľom
 9. Metodické usmerňovanie učiteľov

(upravené podľa: Krnáčová, Z., Križo, V.: Multidisciplinárny prístup v školách Školský podporný tím, VÚDPaP)

 

Podľa slov zamestnancov MŠVVaŠ, zavádzanie školských podporných tímov však vo výchove a vzdelávaní neznamená (https://www.youtube.com/watch?v=XMOp5t4DjW0&ab_channel=TASRTV), že škola bude musieť  automaticky disponovať pozíciami ako napríklad školský  psychológ či školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, logopéd a pod.

 

Školský podporný tím (po príp. niektorý z jeho subtímov) môže byť primárne zložený z pedagogických zamestnancov škôl (ak škola nedisponuje odbornými zamestnancami) ako napríklad:

 • triedni učitelia (podľa toho, o ktorého žiaka pôjde),
 • učiteľ (podľa toho, či ho bude treba zahrnúť do riešenia danej situácie),
 • výchovný poradca, čo je kariérová pozícia pedagogického (aj odborného) zamestnanca, ktorá už funguje dlho na školách a práve on má na starosti úspešnú integráciu žiakov so ŠVVP, ak na škole nie je napríklad školský špeciálny pedagóg, ale aj iné výchovné situácie na škole.
 • koordinátor školského podporného tímu,
 • Ale aj riaditeľ (ak je potrebný k úspešnému riešeniu vzniknutej situácie)
 • Či externí členovia – napr. zamestnanci CPP a ŠCPP, polícia, advokáti, zamestnanci ÚPSVaR a pod.

 

To, ako si to zadefinuje každá škola by malo byť zahrnuté vo vnútornom predpise školy a zverejnené na webe školy.

 

Ministerstvo školstva (https://www.youtube.com/watch?v=XMOp5t4DjW0&ab_channel=TASRTV) nemôže diktovať, ktorý z odborných zamestnancov by mala a musí škola zahrnúť do školského podporného tímu, pretože socio-kultúrno-geografické podmienky a potreby školy sú veľmi individuálne.

 

Je preto na škole, pre ktorého odborného a pedagogického zamestnanca sa škola rozhodne.

 

Faktom však ostáva, že hádam už na každej škole na Slovensku by si našiel svoje uplatnenie minimálne školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.

 

Ideálnym scenárom je mať sociálneho pedagóga ako aj liečebného a na materských a základných školách aj školského logopéda.

 

Problémom stále zostáva forma financovania, keďže z normatívu  odborní zamestnanci platení nie sú, a preto je to na pleciach riaditeľov, kde vezmú peniaze práve na týchto zamestnancov. Môžnosťou je týchto zamestnancov financovať zo zvýšeného normatívu na žiakov so ŠVVP.

 

Zavedenie školských podporných tímov vnímame ako dobrý systémový krok na vytvorenie skupiny odborníkov, ktorí sa budú zaoberať výchovnými, vzdelávacími, inkluzívnymi ale aj psychologickými témami vývinu detí a dospievajúcich ľudí na školách.

 

Veríme, že sa bude viac hovoriť o tom, čo deti prežívajú, akú majú situáciu doma, ako im vytvoriť vhodné podmienky pre lepšie učebné výkony, ako ich kariérne usmerniť a ako efektívne robiť prevenciu na elemináciu patologického správania v školách a v spoločnosti.

 

Zároveň, ako rodič, dostanete odbornú starostlivosť o psychický, emocionálny a sociálny vývin vášho dieťaťa. Budete sa mať na koho obrátiť v prípade otázok, ako zlepšiť vzniknutú problémovú situáciu a kam sa obrátiť v prípade potreby.

 

Prvou styčnou osobou by mal byť stále triedny učiteľ a ak by ste chceli pohľad ďalšieho odborníka, kontaktujte napríklad výchovného poradcu, školského psychológa, škol. špeciálneho pedagóga a pod.

 

 

Autorka: Lucia Balážová

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

 

Zákon č. 414/2021 z. z,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

 

 

Krnáčová, Z., Križo, V.: Multidisciplinárny prístup v školách Školský podporný tím, VÚDPaP

 

 1. Síthová: Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku dostane výraznú podporu
 2. októbra, 2021, dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=XMOp5t4DjW0&ab_channel=TASRTV

More From My Blog