DSC00412

Spolupracujeme so supervízorkami:

PaedDr. Lucia Redayová, PhD.

Som školská psychologička, terapeutka a koučka. Pomáham rodičom prekladať správanie ich detí do zrozumiteľnej reči, čím im prinášam do rodiny porozumenie, možnosť trávenia spoločných chvíľ záľubami a nie riešením náročných situácii zo školského alebo bežného života. Deťom pomáham objavovať ich silné stránky osobnosti, cez ktoré budujeme ich správny sebaobraz a schopnosť nájsť vhodné riešenie pre danú situáciu. Odborným a pedagogickým zamestnancom pomáham zvládať náročné situácie počas vyučovacieho procesu, aby nebol rušený zbytočnými poznámkami a upozorňovaním, ale obohacovaním sa o nové poznatky a spôsoby riešenia spolupráce medzi žiakmi.

Vyštudovala som psychológiu a biológiu v magisterskom štúdiu. Rozšírila som si ho o inovatívne a špecializačné štúdium školskej psychológie a špeciálnej pedagogiky. V doktorandskom štúdiu som sa venovala oblasti Pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie. Zaoberám sa pedagogickými a psychologickými aspektmi v oblasti integrácie, respektíve inklúzie zrakovo postihnutých žiakov do systému bežných škôl.

Absolvovala som dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii a kurz vedenia Systemického rozhovoru. Doplnila som si zručnosti v oblasti kariérneho poradenstva, koordinácie prevencie, Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania, lektorstva a koučingu. Koučingové výcviky mám v oblasti základných metód, párového, vzťahového a tímového koučingu, konštalácie s figúrkami a základy NLP techník. Tieto zručnosti prepájam a využívam pri koučingových rozhovoroch.

Moja prax spočíva v oblasti koučovania, poradenstva a vyučovania na strednej, základnej aj vysokej škole. Lektorujem, mentorujem a koučujem dospelých. Svoje zručnosti som využila aj v rámci národných projektov AMV pre MPC Košice a NP dielne pre ŠIOV, ale predovšetkým v súkromnej oblasti.

Od roku 2006 pôsobím predovšetkým v oblasti školstva. Moja prax a skúsenosti sú z pozícii: učiteľ, koordinátor prevencie, vedúci PK, pedagogický asistent, lektor, mentor, terapeut pod supervíziou, školská psychologička. Tieto skúsenosti mi umožňujú ponúkať rôzne uhly pohľadov a pozerať sa na veci odborne.

Naučila som sa zvládať stresové situácie a viem sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Ovládam rôzne vyučovacie metódy a prístupy, techniky kladenia konštruktívnych otázok, prezentačné a komunikačné techniky. V praxi aplikujem inovatívne a aktivizujúce techniky, digitálnu techniku.

Bavia ma výzvy, považujem sa za empatickú a spoľahlivú osobu s aktívnym a pozitívnym prístupom v práci, ale aj v súkromí.

Viac o Lucii nádete tu: https://lucia-redayova-kouc-terapeut-skolsky-psycholog.mailchimpsites.com/

Mgr. Miroslava Albertová

– frekventantka psychoterapeut. výcviku Cestou systemických terapií v Prahe, Narratio Institut, 811 hod (prebieha).

– Supervízia v pomáhajúcich profesiách ASSP, BA 250 hod

– Systemická rodinná a párová psychoterapia, ISZ KE, 200 hod

-Práca s páchateľmi násilia na deťoch ,MPSVR SR 112 hod

-Naratívna terapia – 36,5 hod Narratio

-Krízová intervencia pre psychoterapeutov 20 hod Narratio

– množstvo ďalších krátkodobých kurzov – Baum test, Techniky práce s rodinou, Motivačné rozhovory atď atď

-som člen Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

-Univerzita Konštantína Filozofa v NR, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Spoločenské a behaviorálne vedy 

– pracujem pod supervíznym dohľadom systemických psychoterapeutov a pod supersupervíziou  

Systemickej terapii sa venujem intenzívne tretím rokom, kde sa stretávam s rôznorodým trápením. Predtým som pracovala v rodinnej poradni s rodinami v rozvode, s tínedžermi, tiež s rodinami, ktoré zápasili s existenčnými problémami. Niekoľko rokov som pracovala v terapeutickej komunite s ľuďmi so závislosťou a iné. Pomedzi všetky výcviky a pracovné skúsenosti som stihla byť rok ležiaca pre zdravotné problémy s pohybovým aparátom, ďalší rok som rehabilitovala, „učila sa chodiť“, čo mi navždy zmenilo život.

Viac informácií na: https://psycheterapia.sk/

Ak máte záujem o skupinovú supervíziu formou Bálintovských skupín s Evkou Bartovou, prihlasovanie tu:

POZOR: Tento školský rok ZADARMO!

Copy of Cream & Grey Geometric Education Webinar (1)
o com to je

Supervízne webináre sme zvolili ako jednu z foriem online podpory z našej strany pre členov ŠPT.

Aj my sa občas potrebujeme s niekým poradiť a supervízne nasmerovať prácu s klientom.

Práve pre tieto účely sme pre vás pripravili pravidelné skupinové supervízne webináre pod vedením Mgr. Evky Bartovej – školskej psychologičky, ktorá pracuje v CPPPaP už viac ako 20 rokov.

Z vlastnej iniciatívy  viedla a vedie supervízne stretnutia so školskými psychológmi, sociálnymi pedagógmi a ďalšími odbornými zamestnancami škôl.

Stretnutia realizuje formou Bálintovských skupín. Je to tzv. prípadová supervízia, ktorá je v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom. Jej cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca alebo pracovného tímu.

Na naše pozvanie prijala spoluprácu v online priestore.

O konkrétnych udalostiach budeme infomrovať na FB ako aj tu na webe.

PRE: Webináre sú určené len pre všetkých členov ŠPT

Ak sa potrebujete poradiť alebo supervízne nasmerovať v prípadoch, ktoré aktuálne riešite vo svojej práci, neváhajte sa prihlásiť na dané termíny, pretože kapacita je kvôli časovej náročnosti obmedzená.

Maximálny počet účastníkov je 10 ľudí. Pričom aktívni sú všetci. Na stretnutia prinášajú svoje prípady z praxe, ktoré by potrebovali riešiť. Samozrejme nie je podmienkou, že všetci k danému prípadu budú musieť hovoriť, môžu byť len aktívni počúvajúci. V prípade potreby je možné sa dohodnúť na individuálnej supervízie, ak bude daný prípad potrebné riešiť dlhší čas.

KEDY: termíny aktualizujeme v prihlaosvacom formulári

O KOĽKEJ: O 17:30 – 19:00

KDE: ZOOM

S KÝM: s Mgr. Evkou Bartovou

ZADARMO

O supervízorke:

Mgr. Eva Bartová je školská psychologička s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pracuje v CPPPaP Prievidza. Pôsobí aj na pozícii metodika výchovného poradenstva a prevencie.  Má vzdelanie v katatýmno- imaginatívnej psychoterapii, absolvovala sociálno psychologický výcvik v supervízii, množstvo vzdelávacích aktivít zameraných na prácu s deťmi, rodičmi a pedagógmi v poradenskom procese (Sindelar metóda, Familienbrett, práca s terapeutickými kartami, Krízová intervencia). 

Supervízia je pre mňa v oblasti pomáhajúcich profesií dôležitým nástrojom, ktorého cieľom je rozvoj a upevnenie profesionálnych kompetencií jednotlivca, alebo tímu. Je efektívnou  a bezpečnou metódou poskytovanie podpory a pomoci pri riešení náročných situácií, s ktorými sa stretávame v profesionálnom živote.

Prihlasovací formulár (min počet účastníkov 6, max 10)